Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Information inför nyemission

1 juli 2016, 12.54 CEST

Slottsviken genomför under perioden 1-20 juli en emission om 6,7 msek med företräde för befintliga aktieägare. Emissionsmemorandum finns nu publicerat på Slottsvikens webbplats www.slottsviken.se. Emissionen syftar till att möjliggöra fler förvärv av fastigheter i stadsnära lägen och göra handeln i Bolagets aktie mer likvid. VD, styrelseledamöter och större ägare har lämnat bindande teckningsåtaganden.

Styrelsen för Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) har upprättat ett emissionsmemorandum avseende nyemission med företräde för aktieägarna, med teckningstid 1 till 20 juli. Emissionsmemorandum med fullständiga emissionsvillkor finns tillgängligt på Slottsvikens hemsida www.slottsviken.se och på AktieTorgets hemsida www.aktietorget.se

Samtliga aktieägare vars innehav var direktregistrerat hos Euroclear Sweden AB på avstämningsdagen den 29 juni kommer att erhålla informationsmaterial per post. Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier erhåller teckningsinformation via sina respektive förvaltare.

Teckningsrätter beräknas bokas in på respektive aktieägares VP-konto eller depå senast per idag den 1 juli.

Erbjudandet i sammandrag
• Teckning av nya aktier ska ske under perioden 1 – 20 juli 2016. 
• Teckningskurs 0,60 kronor. Courtage utgår ej.
• Erbjudandet omfattar högst 11 284 970 aktier. 
• Vid full teckning tillförs Bolaget 6 770 982 kronor före emissionskostnader.
• Den som var registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 29 juni erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie av serie A eller serie B. Två (2) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. 
• Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 1 – 18 juli 2016. 
• Handel med betalda tecknade aktier, BTA, sker på AktieTorget från och med den 1 juli 2016 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under augusti 2016. 

Viktig information
Erbjudandet i pressmeddelandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare information, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Dokumentet får inte distribueras till tredje part eller i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller annat land där deltagande helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där distributionen kräver åtgärder eller på annat sätt strider mot lagar eller förordningar. 

___________
Göteborg den 1 juli 2016
Styrelsen för Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.