Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

20 april 2018, 17.20 CEST

Vid årsstämman i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) den 19 april 2018 fastställde stämman resultat- och balansräkningar för 2017. 

Styrelsen och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet. 

Stämman biföll också valberedningens samtliga förslag. Peter Hamnebo, Berit Nilsson, Jakob Österberg och Fredrik Österberg omvaldes som styrelseledamöter. Stämman omvalde revisionsbolaget BDO till Bolagets revisionsbolag, med auktoriserade revisorn Katarina Eklund som ny huvudansvarig revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 

Till valberedning valdes Fredrik Österberg, Daniel Stensiö, Carl-Magnus Adolfsson och Peter Hamnebo, med Peter Hamnebo som sammankallande.

Årsstämman bemyndigande styrelsen att fram till nästa årsstämma att besluta om nyemission av såväl aktier av serie A och serie B, preferensaktier samt konvertibla skuldebrev. Därtill bemyndigades styrelsen möjligheten att genomföra syntetiska återköp av aktier. Vidare fastställde årsstäman att hela resultatet skall balanseras i ny räkning, jämte övriga sedvanliga stämmobeslut.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.