Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.
Bolagsordning
§ 1    Bolagets firma är Conpharm AB (publ).
 
§ 2    Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom såsom läkemedelspatent, värdepapper, kapital eller fastigheter samt bedriva därmed förenlig rörelse. 
 
§ 3    Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
 
§ 4    Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 1 128 497 kronor och högst 4 513 988 kronor.
 
§ 5    Antalet aktier skall vara lägst 11 284 970 och högst 45 139 880.
 
    Aktie skall kunna utges av två slag, dels serie A med tio röster per aktie, dels av serie B med en röst per aktie. Vardera aktieslaget ska kunna utges till högst hela aktiekapitalet.
 
    På begäran av ägare av aktier av serie A ska aktier av serie A kunna omvandlas till aktier av serie B. Begäran om omvandling ska göras skriftligen hos bolagets styrelse. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade. Omvandling ska genast anmälas för registrering och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.
 
    Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av serie A och serie B, skall ägare av serie A och serie B äga företrädesrätt att teckna nya aktier av de olika slagen i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger av samma aktieslag (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknats med primär företrädesrätt skall erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte de därvid erbjudna aktierna räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, skall aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till de aktier de förut äger och, i den mån så inte kan ske, skall fördelningen ske genom lottning.
 
    Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut aktier endast av serie A eller serie B, skall samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är av serie A eller serie B, äga företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger.
 
    Vad som föreskrivits ovan om aktieägarnas företrädesrätt skall äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler.
 
    Vad som ovan sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 
    Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission skall nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid skall gamla aktier av ett visst aktieslag medföra rätt till nya aktier av samma aktieslag. Vad som nu sagts skall inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
 
§ 6    Styrelsen skall bestå av tre till tio ledamöter med högst tio suppleanter.
 
§ 7    Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter alternativt ett registrerat revisionsbolag.
 
§ 8    Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
 
§ 9    På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling;
 
1.    Val av ordförande vid stämman.
2.    Upprättande och godkännande av röstlängden.
3.    Godkännande av dagordningen.
4.    Val av justeringsmän.
5.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6.    Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7.    Beslut om
a.    om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall,  koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b.    ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
c.    dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8.    Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9.    Val av antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
10.    Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 
§ 10    Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
 
    Kallelse till bolagsstämma skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
 
    Aktieägare skall, för att få delta i bolagsstämma, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
 
    Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
 
§ 11    Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
 
 
__________________
 
 
 
Antagen vid årsstämma den 12 april 2013

Bolagsordning

 
§ 1 Bolagets firma är Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ).
 
§ 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, direkt eller indirekt, äga och förvalta fast och lös egendom såsom fastigheter, värdepapper, kapital eller läkemedelspatent samt bedriva därmed förenlig rörelse. 
 
§ 3 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län.
 
§ 4 Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 2 256 994 kronor och högst 9 027 976 kronor.
 
§ 5
 
5.1 Aktieslag 
 
Antalet aktier skall vara lägst 1 128 497 och högst 9 027 976. Aktier av tre slag får ges ut, stamaktier av serie A och serie B, samt preferensaktier. Preferensaktier och stamaktier av serie B får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 100 % av aktiekapitalet. Stamaktier av serie A får emitteras till ett belopp motsvarande sammanlagt högst 25 % av aktiekapitalet. Stamaktie av serie A medför tio röster och stamaktie av serie B samt preferensaktie medför vardera en röst.
 
5.2 Vinstutdelning
 
Preferensaktierna skall medföra företrädesrätt framför stamaktierna till årlig utdelning av tjugotvå kronor och femtio öre (22,50 kr) per aktie med månadsvis utbetalning om 1,875 kronor per aktie. Avstämningsdagar för utbetalningarna skall vara den 15 vardagen i månad med första avstämningsdag månaden efter årsstämman. 
 
Om ingen utdelning lämnats till preferensaktieägare, eller om endast utdelning understigandes tjugotvå kronor och femtio öre (22,50 kr) per preferensaktie lämnats under ett eller flera år, skall preferensaktierna medföra rätt att av följande års utdelningsbara medel också erhålla Innestående Belopp, såsom det definieras nedan, (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp såsom det definieras nedan) innan utdelning på stamaktierna sker. Om ingen utdelning lämnas eller om endast utdelning understigande tjugotvå kronor och femtio öre (22,50 kr) per preferensaktie lämnats under ett eller flera år ankommer det på följande års årsstämma att fatta beslut om fördelningen av den månadvisa utbetalningen av Innestående Belopp. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till utdelning. Vid varje enskild månad läggs skillnaden mellan 1,875 kronor och utbetalad utdelning per preferensaktie (förutsatt att den vid årsstämma beslutade utdelningen understiger tjugotvå kronor och femtio öre (22,50 kr) till "Innestående Belopp". För det fall utdelning på preferensaktie sker enligt beslut vid annan bolagsstämma än årsstämma skall utdelat belopp per preferensaktie dras från Innestående Belopp. Avdraget skall ske per den dag då utbetalning sker till preferensaktieägare och därvid anses utgöra reglering av den del av Innestående Belopp som uppkommit först i tiden. Innestående Belopp skall räknas upp med en faktor motsvarande en årlig räntesats om åtta (8) procent ("Uppräkningsbeloppet"), varvid uppräkning skall ske med början från den månadsvisa tidpunkt då utbetalning av utdelningen skett och baseras på skillnaden mellan 1,875 kronor och den vid samma månadsvisa tidpunkt utbetalade utdelningen per preferensaktie. För det fall denna beräkning sker vid en annan tidpunkt än vid ett helt årtal räknat från dag då tillägg respektive avdrag har skett från Innestående Belopp, skall uppräkning av belopp som lagts till eller dragits ifrån ske med ett belopp motsvarande uppräkningsfaktorn multiplicerad med den kvotdel av året som har förflutit. Upplupet Uppräkningsbelopp läggs till Innestående Belopp och skall därefter ingå i beräkningen av Uppräkningsbeloppet.
 
5.3 Emissioner
 
Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna på det sättet att gammal aktie ska ge företrädesrätt till ny aktie av samma slag, att aktier som inte tecknas av de i första hand berättigade aktieägarna ska erbjudas samtliga ägare av aktier samt att, om inte hela antalet aktier som tecknas på grund av sistnämnda erbjudande kan ges ut, aktierna ska fördelas mellan tecknarna i förhållande till det antal aktier de förut äger och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 
Vid sådan nyemission av aktier som sker mot kontant betalning eller genom kvittning av endast ett aktieslag har aktieägarna företrädesrätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
 
Vid sådan emission av teckningsoptioner eller konvertibler som sker mot kontant betalning eller genom kvittning har aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emissionen gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas ut mot.
 
Vad som ovan sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
 
Ökning av aktiekapitalet genom fondemission får ske endast genom utgivande av stamaktier, varvid, om både stamaktier av serie A och serie B tidigare utgivits, det inbördes förhållandet mellan de stamaktier av serie A och serie B som ges ut genom fondemissionen och redan utgivna stamaktier av serie A och serie B ska vara oförändrat. Därvid gäller att endast stamaktieägarna har rätt till de nya aktierna. Finns både stamaktier av serie A och serie B utgivna fördelas fondaktierna mellan stamaktieägarna i förhållande till det antal stamaktier av samma aktieslag som de förut äger. Vad nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag.
 
5.4 Inlösen
 
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under minimikapitalet, kan från och med år 2017 äga rum genom inlösen av ett visst antal eller samtliga preferensaktier enligt följande grunder. Beslut om inlösen av preferensaktier och det antal preferensaktier som varje gång ska inlösas fattas av bolagsstämma eller, efter bemyndigande från bolagsstämma, av styrelsen.
 
Fördelningen av vilka preferensaktier som skall inlösas skall ske pro rata i förhållande till det antal preferensaktier som varje preferensaktieägare äger vid tidpunkten för bolagsstämmans beslut om inlösen. Om fördelningen enligt ovan inte går jämnt upp skall styrelsen besluta om fördelningen av överskjutande preferensaktier som skall inlösas. Om beslutet biträds av samtliga preferensaktieägare kan dock stämman besluta vilka preferensaktier som skall inlösas.
 
Innehavare av till inlösen bestämd preferensaktie skall vara skyldig att tre månader efter det att han underrättats om inlösningsbeslutet mottaga lösen för aktien med ett belopp beräknat som summan av trehundrafemtio (350) kronor plus Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp till och med den dag då lösenbeloppet förfaller till betalning). Från den dag, då lösenbeloppet förfallit till betalning, upphör all ränteberäkning därpå.
 
5.5 Bolagets upplösning
 
Upplöses bolaget skall preferensaktierna medföra rätt att ur bolagets behållna tillgångar erhålla ett belopp per aktie beräknat som summan av trehundra (300) kronor samt eventuellt Innestående Belopp enligt punkt 5.2 (innefattande på Innestående Belopp belöpande Uppräkningsbelopp) innan utskiftning sker till ägarna av stamaktierna. Preferensaktierna skall i övrigt inte medföra någon rätt till skiftesandel.
 
5.6 Omvandlingsförbehåll
 
Stamaktier av serie A ska på begäran av ägare till sådana aktier omvandlas till stamaktier av serie B. Begäran om omvandling ska vara skriftlig och tillställas styrelsen och ha kommit styrelsen tillhanda under september månad. Därvid ska anges hur många aktier som önskas omvandlade, samt, om begäran inte omfattar hela innehavet, vilka stamaktier av serie A omvandlingen avser. Omvandling ska genast anmälas för registrering och är verkställd när registrering har skett samt antecknats i avstämningsregistret.
 
§ 6 Styrelsen skall bestå av tre till sju ledamöter med högst sju suppleanter.
 
§ 7 Bolaget skall ha en eller två revisorer med eller utan suppleanter alternativt ett registrerat revisionsbolag.
 
§ 8 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.
 
§ 9 På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling;
 
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängden.
3. Godkännande av dagordningen.
4. Val av justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
7. Beslut om
a. om fastställelse av balansräkningen och resultaträkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören.
c. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna.
9. Val av antalet styrelseledamöter, styrelseledamöter och, i förekommande fall, revisorer.
10. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
 
§ 10 Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas skall utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma skall utfärdas tidigast sex veckor och senast två veckor före stämman.
 
Kallelse till bolagsstämma skall ske i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett annonseras i Dagens Industri.
 
Aktieägare skall, för att få delta i bolagsstämma, anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får ej vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, juldag eller nyårsafton och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
 
Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren gjort anmälan härom till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.
 
§ 11 Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.
 
__________________
 
Antagen vid årsstämma den 22 april 2022