Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-september 2019

25 november 2019, 16.50 CET

Januari-september 2019 (januari-september 2018)
Substansvärde per aktie 1,27 SEK (1,17)
Rörelseintäkt 19 870 TSEK (5 344)
Resultat efter skatt 3 502 TSEK (-1 769)
Resultat per aktie 0,10 SEK (-0,05)

 

Resultat och ställning

För årets nio första månader summeras koncernens intäkter till 19 870 TSEK (motsvarande period föregående år 5 344 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till 3 502 TSEK (-1 769). Intäkter såväl som resultat påverkas av realisationsvinst från avyttring av bostadsrättslägenheter vilka förvärvats i samband med avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4 till en bostadsrättsförening.
Årets tredje kvartals intäkter summeras vid balansdagen till 1 829 TSEK (1 756). Resultatet efter skatt uppgick för kvartalet till -322 TSEK (-632). Resultat exklusive avskrivningar uppgick till -49 TSEK (-151). Soliditeten per balansdagen för koncernen var 57 (45) % avseende substans och 51 (31) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 47 (52) % baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.
Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.
Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet minskade något under kvartalet till 1,27 (1,17) kr. Förändringen hänförs till ökade kostnader kopplade till förbättringsarbeten på nuvarande fastighetsbestånd. Bokfört eget kapital per aktie var vid den 30 september 2019 1,01 kr (0,66 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,59 (0,59) kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 54 (50) %, och med 42 (10) % rabatt jämfört med bokfört värde.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal, och under kvartalet har ett hyresavtal som löpte ut 2020 förlängts till 2026. Därtill har en annan befintlig hyresgäst hyrt till ytterligare area med avtalat hyrestid till 2022. Övriga hyresavtal som löper ut under 2020 beräknas omförhandlas under fjärde kvartalet 2019 samt första halvåret 2020.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen gör bedömningen att inga väsentliga händelser att rapportera föreligger efter periodens utgång

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 60 MSEK fördelade på 6 400 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 6 MSEK. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 12 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 69 procent, logistik 19 procent samt produktion 7 %.

Kommande händelser
Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.
Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Bokslutskommuniké 2019 2020–02–27

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 25 november 2019.