Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-september 2020

20 november 2020, 17.30 CET

Juli-september 2020 (juli-september 2019)
Substansvärde per aktie, SEK 1,30 (1,27)
Rörelseintäkter, TSEK 1 741 (1 829)
Rörelseresultat, TSEK 60 (-169)
Resultat efter skatt, TSEK 168 (-322)
Resultat per aktie, SEK 0,00 (-0,01)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
För tredje kvartalet 2020 summeras koncernens intäkter till 1 741 TSEK (motsvarande period föregående år 1 829 TSEK). Trots lägre intäkter är rörelseresultatet positivt, 60 TSEK (-169). Resultat före och efter skatt uppgick till 168 TSEK (-322), och efter avdrag för minoritetsintressen till 39 TSEK (-322). Jämförelsetalet för 2019 påverkas av intäkter av engångskaraktär. Nettoomsättningen sjönk något till 1 664 TSEK (1 829). Verklig soliditet per balansdagen för koncernen var 52 (57) % och 45 (51) % avseende synlig soliditet. Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var 46 (47) % baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.

Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå och ett ökat fastighetsvärde.Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet ökade något och uppgår till 1,30 kr, en ökning med 0,05 kr (4 %) mot föregående kvartal. Förändringen hänförs främst till en positiv värdeutveckling i de förvaltningsfastigheter Bolaget äger.Bokfört eget kapital per aktie var vid den 30 september 2020 0,97 kr (1,02 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,55 (0,59) kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 58 (54) %, och med 44 (42) % rabatt jämfört med bokfört värde.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

Covid-19
Bolaget följer nogsamt utvecklingen kring följderna av Covid-19-pandemin. Hitintills har effekterna för Bolaget varit begränsade genom de åtgärder som Bolaget har vidtagit för att minska kostnader.

Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via ett samriskbolag i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Största innehav utgörs på balansdagen av 163 264 aktier i Link Prop Investment motsvarande 11 %.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Planerad avnotering av A-aktien
Slottsviken planerar att ansöka om avnotering av Bolagets A-aktie från Spotlight Stock Market. Spotlight har konstaterat att A-aktien inte uppfyller noteringskraven då kravet på att det ska finnas ett tillräckligt antal kvalificerade aktieägare inte är uppfyllt, och vidare att A-aktiens likviditet är otillräcklig och bidrar till en icke-fungerande prisbildning i aktien. Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att ansöka om avnotering av Slottsvikens A-aktier. I enlighet med god sed på aktiemarknaden, och i syfte att ge A-aktieägarna en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen, kommer ansökan om avnotering lämnas in tidigast tre månader efter den 14 oktober 2020, förutsatt att noteringskraven inte heller då är uppfyllda. Slottsvikens bolagsordning innehåller ett omvandlingsförbehåll varigenom innehavare av A-aktier har rätt att begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling. Den planerade avnoteringen avser endast A-aktierna och kommer inte ha någon påverkan på Bolagets B-aktier eller Bolaget i övrigt.

I övrigt bedömer styrelsen att inga väsentliga händelser att rapportera har skett efter periodens utgång.

VD har ordet
Ytterligare ett kvartal har förflutit som runtom i världen varit starkt påverkat av Covid-19-pandemin. De högst drabbade sektorerna får nu återigen en prövning i uthållighet. Slottsvikens exponering mot dessa sektorer är emellertid begränsad emedan Bolaget likväl påverkas framför allt gällande nettouthyrningen som minskar även för de sektorer där Slottsviken verkar. Bolaget har därför vidtagit kostnadsminskande åtgärder för att reducera de negativa effekter detta medför. Det kan också konstateras att arbetet hitintills med investeringar i standardhöjande underhåll har gett resultat i form av ökade fastighetsvärden; ett arbete som kommer att fortsätta framöver om än i något lägre takt än tidigare. Icke för ty planeras också arbetet med detaljplan att påbörjas inom kort för Slottsvikens markanvisade område i Skra Bro, Göteborg där ett 20-tal radhus ska uppföras. Det finns således ljusglimtar även på pandemihimlen.

Jakob Österberg, VD

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 59 MSEK fördelade på 6 700 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 6 MSEK. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 6 % medan lokaler för verkstad och industri svarar för 71 %, logistik 17 % samt produktion 6 %.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com. Rapporterna granskas ej av Bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Bokslutskommuniké 2020: 2021–02–26

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 20 november 2020.