Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-juni 2018

23 augusti 2018, 15.28 CEST

April-juni 2018 (april-juni 2017)
Substansvärde per aktie, SEK: 1,15 (1,15)
Rörelseintäkt, TSEK: 1 762 (2 252)
Resultat efter skatt, TSEK: -602 (-153)
Resultat per aktie, SEK: -0,02 (0,00)

Januari-juni 2018 (januari-juni 2017)
Rörelseintäkt, TSEK: 3 588 (4 095)
Resultat efter skatt, TSEK: -1 137 (-257)
Resultat per aktie, SEK -0,03: (-0,01)


Perioden i korthet

Resultat och ställning
För årets första sex månader uppgick intäkterna till 3 588 TSEK (4 095 TSEK motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet under perioden uppgår till -700 TSEK (136), och resultatet efter skatt -1 137 TSEK (-257) motsvarande -0,03 kr per aktie (-0,01). I resutatet ingår avskrivningar med 924 TSEK (910). Årets andra kvartals intäkter summeras vid balansdagen till 1 762 TSEK (2 252). Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till -602 TSEK (-153). I resultatet ingår avskrivningar med 443 TSEK (455). Rörelseresultatet för perioden var negativt, och uppgick till -385 TSEK (24).
Soliditeten för koncernen beräknad på verkliga värden uppgår till 45 % per balansdagen den 30 juni 2018, och avseende bokförda värden 32 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgår vid samma tidpunkt till 53 % baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som tillämpar redovisningsprincipen IFRS.
Resultatet belastas under kvartalet dels av kostnader för standardhöjande underhåll, och dels av vakanser. Delar av vakanserna är kontrakterade från och med 1 oktober, för resterande pågår uthyrning. Hyresnivån väntas öka mot tidigare vid nyuthyrning.
Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Substansvärdet sjönk under kvartalet till 1,15 kr per aktie vilket är ett öre lägre än föregående kvartal (1,16). Bokfört eget kapital var vid 30 juni 2018 0,68 kr per aktie (0,69). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,59 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 49 %, och med 13 % rabatt jämfört med bokfört värde.

Årsstämma
Vid Bolagets årsstämma den 19 april bemyndigades styrelsen att, liksom tidigare år, fram till nästa årsstämma att besluta om nyemission av såväl aktier av serie A och serie B, preferensaktier samt konvertibla skuldebrev. Därtill bemyndigades styrelsen möjligheten att genomföra syntetiska återköp av aktier.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen bedömer att det inte finns några väsentliga händelser att rapportera om efter periodens utgång.

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 83 MSEK fördelade på 7 600 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 7,5 MSEK. Andelen bostäder uppgår, fördelat på area, till 14 procent medan lokaler för handel svarar för 6 procent, verkstad och industri 61 procent, samhälle och vård 3 procent samt logistik 16 procent.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se, samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com. Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-september: 2018-11-22
Bokslutskommuniké 2018: 2019-02-27

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på Spotlight Stock Markets webbplats spotlightstockmarket.com samt på Bolagets webbplats slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2018.