Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman den 27 mars 2015

20 mars 2015, 12.42 CET

Bakgrund
På Conpharm AB (publ):s årsstämma den 11 april 2014 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB).

 

Årsstämman gav valberedningen till uppgift att till kommande årsstämma lämna förslag till styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, revisor och arvodering av revisor, valberedning, samt ordförande vid årsstämman.

 

Valberedningens arbete
Valberedningen sammankallades i november 2014 av Peter Hamnebo. Vid det konstituerande mötet utsågs Fredrik Österberg till ordförande. Valberedningen har därefter haft löpande kontakter inbördes, med större ägare och med övriga berörda parter.

 

Valberedningens förslag inför årsstämman
Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman:

 

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
Valberedningen förslår att styrelsen fortsatt skall bestå av fem ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Carl-Magnus Adolfsson, Peter Hamnebo och Jakob Österberg. Peter Hamnebo föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Ledamöterna Kent Olsson och Bo Forsner har avböjt omval.

 

Valberedningen föreslår som ny ledamot Tony Tonicton. Tonicton är verksam som företagare och entreprenör och har tillsammans med närstående sedan många år ett större aktieinnehav i Conpharm. Tonicton har tidigare varit styrelseledamot i bolaget under perioden 2013 – 2014.

 

Valberedningen föreslår vidare som ny ledamot David Rönnegard. Rönnegard är ekonomie doktor och forskar och föreläser om bolagsstyrning, affärsetik och hållbarhetsfrågor.   

 

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning: Styrelsens ordförande Peter Hamnebo och ledamoten Carl-Magnus Adolfsson samt föreslagna ledamöterna Tony Tonicton och David Rönnegard kan anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelsens ordförande Peter Hamnebo och föreslagna ledamoten David Rönnegard kan anses oberoende i förhållande till större ägare. 

 

Förslag till styrelsearvoden
Valberedningen förslår att arvodet till styrelsens ordförande bibehålls på föregående års nivå, det vill säga 60.000 kronor. Arvode till övriga ledamöter förslås utgå med 18.000 kronor vardera, även detta oförändrat från föregående år. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode.

 

Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår val av det registrerade revisionsbolaget BDO med auktoriserad revisor Peter Gårdström som huvudansvarig revisor att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2016.

 

Förslag till revisorsarvoden
Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

Förslag till valberedning
Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2016 utses Peter Hamnebo (styrelseordförande i Conpharm, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB).

 

Valberedningens uppgift förslås bli att föreslå stämman

1. styrelse och ordförande i styrelsen,
2. arvoden för styrelsens medlemmar,
3. revisor och arvodering av revisor,
4. valberedning och instruktion för valberedningen, samt
5. ordförande vid årsstämman

 

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

 

Ordförande vid årsstämman 

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman. 


 

Övrigt
Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga. Ägare vilka tillsammans representerar mer än 50% av antalet aktier och röster har förklarat sig stödja valberedningens förslag.

 

_________________

Göteborg i mars 2015
Conpharm AB (publ)
VALBEREDNINGEN