Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Styrelsens för Conpharm AB (publ) redogörelse för förvärv av fastigheter

28 mars 2013, 12.44 CET

Styrelsen för Conpharm AB (publ) (nedan ”Conpharm”) får härmed avge redogörelse avseende förvärv av fastigheter.

Conpharm och MEJP Förvaltning AB har i överlåtelseavtal daterat den 12 mars 2013 överenskommit att MEJP Förvaltning AB till Conpharm skall överlåta kommersiella fastigheter. Överlåtelsen skall ske genom att Conpharm från MEJP Förvaltning AB förvärvar samtliga aktier i Fastigheten Mölndal Pionen 1 AB. Genom förvärvet blir Fastigheten Mölndal Pionen 1 AB ett helägt dotterbolag till Conpharm. Tillträdesdagen för överlåtelsen av aktierna är bestämd till den 1 maj 2013. Överlåtelsen är villkorad av godkännande vid årsstämma i Conpharm den 12 april 2013. 

 

Fastigheterna som omfattas av överlåtelsen är Mölndal Pionen 1 och Mölndal Stensjön 1:44 med gatuadress Tallkottegatan 1, Mölndal. Uthyrningsbar yta är 444 kvadratmeter och omfattar i sin helhet kommersiella lokaler. Åsatt fastighetsvärde vid transaktionen är 5,0 MSEK. Styrelsen bedömer att direktavkastningen kommer uppgå till 7%. 

 

VD Jakob Österberg, med närstående, och styrelsens ordförande Peter Hamnebo kontrollerar indirekt 25 % vardera av aktierna i MEJP Förvaltning AB, och deltog ej i styrelsens beslut av förvärvet. Resterande 50% av MEJP Förvaltning AB kontrolleras till lika delar av två privatpersoner utan anknytning till Conpharm.

 

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1,55 MSEK och erlägges kontant. Köpeskillingen är beräknad på grundval av det åsatta fastighetsvärdet med justering för bolagets kassa, skulder och övriga poster. Justering av köpeskillingen kan ske baserat på bolagets kassa och skulder vid tillträdesdagen.

 

Conpharm och Lackarebäck Holding AB har i överlåtelseavtal daterat den 27 mars 2013 överenskommit att Lackarebäck Holding AB till Conpharm skall överlåta bostadshyresfastigheter. Överlåtelsen skall ske genom att Conpharm från Lackarebäck Holding AB förvärvar samtliga aktier i Lackarebäck Fastigheter Varv AB. Genom förvärvet blir Lackarebäck Fastigheter Varv AB ett helägt dotterbolag till Conpharm. Tillträdesdagen för överlåtelsen av aktierna är bestämd till den 15 april 2013. Överlåtelsen är villkorad av godkännande vid årsstämma i Conpharm den 12 april 2013. 

 

Fastigheterna som omfattas av överlåtelsen är Tidaholm Varv 10:42, Tidaholm Varv 10:43, Tidaholm Varv 10:44, Tidaholm Varv 10:46 och Tidaholm Varv 10:47 med gatuadress Alunvägen 1 A, B, 3 A, B, 5 A, B samt Sandstensvägen 6 A, B, Tidaholm. Uthyrningsbar yta är 784 kvadratmeter och omfattar i sin helhet bostadslägenheter. Åsatt fastighetsvärde vid transaktionen är 3,6 MSEK. Styrelsen bedömer att direktavkastningen kommer uppgå till 6,4 %. 

 

VD Jakob Österberg, med närstående kontrollerar direkt och indirekt 100 % av aktierna i Lackarebäck Holding AB, och deltog ej i styrelsens beslut av förvärvet. 

 

Köpeskillingen för aktierna uppgår till 1,59 MSEK och erlägges kontant. Köpeskillingen är beräknad på grundval av det åsatta fastighetsvärdet med justering för bolagets kassa, skulder och övriga poster. Justering av köpeskillingen kan ske baserat på bolagets kassa och skulder vid tillträdesdagen.

 

Förvärven är ett viktigt steg i linje med Conpharms strategi att bredda verksamheten i syfte att ge bolaget en verksamhet med stabila kassaflöden. Förvärven bedöms gagna såväl Conpharm som dess aktieägare. Förvärvet förutsätter årsstämmans godkännande dels av de förändringar i bolagsordningens verksamhetsbeskrivning som bolaget tidigare annonserat och dels av transaktionerna som sådana.
Under förutsättning av årsstämmas godkännande kommer Conpharm att fullfölja avtalet med MEJP förvaltning AB samt Lackarebäck Holding AB och därigenom genomföra förvärven på ovan angivet sätt. 

 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan, värderingsutlåtande från oberoende part samt övriga handlingar enligt Aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala och på Bolagets webbplats www.conpharm.se senast två veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

___________

Uppsala den 28 mars 2013
Conpharm AB (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se