Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-september 2015

25 november 2015, 16.44 CET

Sammandrag tredje kvartalet (föregående kvartal)

 - Substansvärde per aktie 1.08 kr (0.98 kr)
 - Rörelseintäkt 1 604 tkr (679 tkr)
 - Resultat efter skatt -699 tkr (-306 tkr)
 - Resultat per aktie -0.03 (-0.01 kr)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Rörelseintäkten under tredje kvartalet uppgick till 1 604 tkr (679), vilket innebär ökning med 236% jämfört med föregående kvartal. Intäktsökningen är huvudsakligen kopplad till koncernens större fastighetsinnehav, i linje med Slottsvikens strategi att expandera. Resultatet för kvartalet uppgår till -699 tkr (-306). I resultatet ingår en reservation för skattekostnad om 480 tkr, vilket Bolaget av försiktighetsskäl väljer att redovisa under perioden. Rensat för jämförelsestörande poster uppgår resultatet till -279 tkr (-306).

Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. 

Fastighetsförvärv
Slottsviken har i två transaktioner, via bolagsaffärer, förvärvat industrilokaler i Partille med ett objektsvärde om totalt 31,5 mkr; fastigheten Partille Mellby 11:2, samt byggnader med arrenderätt på fastigheterna Partille Mellby 11:1 och 4:69. Förvärvad area uppgår till totalt cirka 4 800 kvm, med bedömda hyresintäkter om 3,4 mkr per år. Förvärvade bolag är konsoliderade i koncernredovisningen från och med 17 juli.

Namnbyte – fokus på fastigheter
Bolagets aktier handlas med nya kortnamn från och med den 22 juli; SLOTT A respektive SLOTT B. Namnet Slottsviken har använts inom koncernen i ett flertal år som benämning på Bolagets fastighetsverksamhet, och bedöms spegla verk- samheten bättre.

Skatt
Skatteverket har i omprövningsbeslut nekat avdrag för ingående mervärdesskatt för delar av år 2013 och 2014. Bolaget är av bedömningen att beslutet är felaktigt och kommer att överklaga beslutet. Av försiktighetsskäl väljer dock Bolaget att ta upp hela skattehöjningen som en kostnad under kvartalet. Resultatet innebär en jämförelsestörande post om ca -480 tkr.

Life science
Bolagets Life science-rörelse har under perioden överlåtits till dotterbolaget Conpharm Industriförvaltning AB, i syfte att renodla och fokusera på fastighetsverksamheten i koncernen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsförvärv
Slottsviken har, via bolagsaffär, förvärvat fastigheten Kungälv Verkmästaren 4, med åsatt fastighetsvärde om 18 mkr. Fastigheten är belägen centralt i Kungälv och hela fastigheten hyrs av ett statligt bolag. Hyresintäkterna uppgår till 1,3 mkr per år. Byggnaden uppfördes år 2008 med en area om 1 200 kvm. Förvärvat bolag kommer att konsolideras i koncernredovisningen från och med den 1 oktober 2015.

I övrigt bedömer styrelsen att det efter periodens utgång inte inträffat några väsentliga händelser att rapportera.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på Bolagets webbplats www.slottsviken.se. Rapporterna granskas ej av Bolagets revisor. Bokslutskommuniké för 2015 kommer att publiceras 2016-02-26.

Fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkningar finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt på Bolagets webbplats www.slottsviken.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna