Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman den 11 april 2014

11 mars 2014, 08.07 CET

Bakgrund

På Conpharm AB (publ):s årsstämma den 12 april 2013 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB).

 

Årsstämman gav valberedningen till uppgift att till kommande årsstämma lämna förslag till styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, revisor och arvodering av revisor, valberedning, samt ordförande vid årsstämman.

 

Valberedningens arbete

Valberedningen sammankallades i november 2013 av Peter Hamnebo. Vid det konstituerande mötet utsågs Fredrik Österberg till ordförande. Valberedningen har därefter haft löpande kontakter inbördes, med vissa större ägare och med övriga berörda parter.

Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga. Ägare vilka tillsammans representerar mer än 50% av antalet aktier och röster har förklarat sig stödja valberedningens förslag.
 

Valberedningens förslag inför årsstämman

Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman:

 

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
Valberedningen förslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Carl-Magnus Adolfsson, Peter Hamnebo och Jakob Österberg. Peter Hamnebo föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Ledamoten Tony Tonicton har avböjt omval.

 

Valberedningen föreslår som ny ledamot Kent Olsson. Olsson (f. 1947) har bred erfarenhet från olika roller i svenskt näringsliv och har tillsammans med närstående sedan många år ett större aktieinnehav i Conpharm. Olsson har tidigare varit styrelseledamot i bolaget under perioden 2010 – 2013.

 

Valberedningen föreslår vidare som ny ledamot Bo Forsner. Forsner (f. 1946) har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom internationella företag och arbetar sedan 1994 med företagstransaktioner, fusioner och förvärv. Forsner är civilingenjör och är Gambias konsul i Sverige.

 

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning: Styrelsens ordförande Peter Hamnebo och ledamoten Carl-Magnus Adolfsson samt föreslagna ledamöterna Kent Olsson och Bo Forsner kan alla anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och Jakob Österberg (ledamot och tillika VD) anses beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelsens ordförande Peter Hamnebo och föreslagna ledamoten Bo Forsner anses oberoende i förhållande till större ägare och Carl-Magnus Adolfsson, Kent Olsson och Jakob Österberg kan anses beroende i förhållande till större ägare. 

 

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen förslår att arvodet till styrelsens ordförande bibehålls på föregående års nivå, det vill säga 60.000 kronor. Arvode till övriga ledamöter förslås utgå med 18.000 kronor vardera, även detta oförändrat från föregående år. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode.

 

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Johan Eklund att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

 

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

Förslag till valberedning

Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2015 utses Peter Hamnebo (styrelseordförande i Conpharm, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB).

 

 

Valberedningens uppgift förslås bli att föreslå stämman

1.styrelse och ordförande i styrelsen,

2.arvoden för styrelsens medlemmar,

3.revisor och arvodering av revisor,

4.valberedning och instruktion för valberedningen, samt

5.ordförande vid årsstämman

 

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

 

Ordförande vid årsstämman 


Valberedningen föreslår att Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman. 


 

___________________

Göteborg i februari 2014
Conpharm AB (PUBL)
VALBEREDNINGEN

 

 

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:

Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.