Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bokslutskommunike 2019

27 februari 2020, 17.30 CET

Helår 2019 (2018)
Substansvärde per aktie 1,22 SEK (1,22)
Rörelseintäkt 22 183 TSEK (7 023)
Resultat efter skatt 2 646 TSEK (6 741)
Resultat per aktie 0,08 SEK (0,20)

Perioden i korthet
Resultat och ställning
För helåret 2019 summeras koncernens intäkter till 22 183 TSEK (motsvarande period föregående år 7 023 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till 8 509 TSEK (6 741) . Intäkter såväl som resultat påverkas av realisationsvinst från avyttring av bostadsrättslägenheter vilka förvärvats i samband med avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4 till en bostadsrättsförening. Projektet Henåns Ängar har till följd av bristande efterfrågan avbrutits under fjärde kvartalet varvid nedskrivningen av projektets värde påverkat periodens resultat negativt.
Årets fjärde kvartals intäkter summeras vid balansdagen till 2 313 TSEK (1 679). Resultatet efter skatt uppgick för kvartalet till -855 TSEK (8 509). Soliditeten per balansdagen för koncernen var 57 (53) % avseende substans och 51 (45) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 48 (43) % baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte
i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.
Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.
Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultatoch balansräkningar.
Substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1,22 kr (1,22) kr vilket är något lägre än tidigare kvartal under året. Förändringen hänförs till ökade kostnader kopplade till förbättringsarbeten på nuvarande fastighetsbestånd samt en försiktighetsåtgärd i form av nedskrivning av substansvärdet med 0,04 kr per aktie med hänsyn till vakanser i två av Bolagets fastigheter.
Bokfört eget kapital per aktie var vid den 31 december 2019 0,99 kr (0,91 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie b uppgick per balansdagen till 0,58 (0,55) kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 53 (55) %, och med 42 (40) % rabatt jämfört med bokfört värde.
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen gör bedömningen att inga väsentliga händelser att rapportera föreligger efter periodens utgång
Slottvikens verksamhet
Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 57 MSEK fördelade på 6 400 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 6 MSEK. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 12 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 69 procent, logistik 19 procent samt produktion 7 procent.
Kommande händelser
Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.
Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-mars 2020-05-22
Delårsrapport januari-juni 2020-08-21
Delårsrapport januari-september 2020-10-20
Bokslutskommuniké 2020 2021-02-26

Årsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas 2020–04–23, kallelse kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 februari 2020.