Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Genomför nyemission

8 november 2013, 09.19 CET
 • Emission om cirka 6,1 MSEK med företräde för befintliga aktieägare

 • Emissionen syftar till att möjliggöra ytterligare förvärv och göra handeln i Bolagets aktier mer likvid

 • Teckningsåtaganden från VD, samtliga styrelseledamöter och tre största ägarna

Med stöd av bemyndigade från årsstämman den 12 april 2013 har styrelsen i Conpharm AB (publ) beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 11 284 970 B-aktier, motsvarande 6 093 833.80 kronor före emissionskostnader.

 

Emissionen syftar till att stärka Bolagets kapitalbas för att möjliggöra fortsatt expansion och ytterligare fastighetsförvärv. Emissionen syftar också till att ytterligare förbättra likviditeten i handeln med Bolagets B-aktier.

 

Bolagets Verkställande Direktör, samtliga styrelseledamöter och ett antal större ägare, inklusive de tre största ägarna, har lämnat bindande teckningsåtaganden att teckna sina andelar i emissionen fullt ut.

 

Nedan framgår huvudpunkterna i erbjudandet. Emissionsmemorandum med fullständiga villkor, teckningssedlar och anvisningar kommer att publiceras senast i samband med att teckningstiden inleds på bolagets hemsida, www.conpharm.se och på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se.

 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG

 

 • Teckning av nya aktier ska ske under perioden 18 november till den 29 november 2013.
 • Teckningskurs 0,54 kronor. Courtage utgår ej.
 • Erbjudandet omfattar högst 11 284 970 aktier.
 • Vid full teckning tillförs Bolaget 6 093 833.80 kronor före emissionskostnader
 • Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie av serie A eller serie B. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B.
 • Avstämningsdag hos Euroclear för att erhålla teckningsrätter är den 15 november 2013. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 12 november 2013 och första
dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 13 november 2013.
 • Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 18 november 2013 till den 26 november 2013.
 • Handel med betalda tecknade aktier, BTA, sker på AktieTorget från och med den 18 november 2013 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under januari 2014.

 

VIKTIG INFORMATION

 

Erbjudandet i pressmeddelandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare information, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Dokumentet får inte distribueras till tredje part eller i USA, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika, Japan, Australien eller annat land där deltagande helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där distributionen kräver åtgärder eller på annat sätt strider mot lagar eller förordningar.

 

___________

 

Göteborg den 8 november 2013

Conpharm AB (publ)

STYRELSEN

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med tre fokusområden: fastigheter, life science och värdepapper. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på Aktietorget.