Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-juni 2014

25 augusti 2014, 17.30 CEST

 Sammandrag första kvartalet (motsvarande period föregående år)

 - Substansvärde per aktie 1.11 kr (0.53 kr)
 - Rörelseintäkt 1 920 tkr (195 tkr)
 - Resultat efter skatt -402 tkr (-568 tkr)
 - Resultat per aktie -0.02 kr (-0.05 kr)

Perioden i korthet


Fastighetstransaktioner


Genom det helägda bolaget Slottsviken Fastighetsaktiebolag slutfördes försäljningen av ett mindre fastighetsbestånd i Tidaholms kommun. Åsatt fastighetsvärde översteg bokfört värde med 0,2 msek och redovisades i föregående kvartal.

 

Resultat och ställning

Bolaget redovisar en något minskad rörelseintäkt hänförlig till avyttring av fastigheter. Inom affärsområde Life science minskade intäkterna, och förväntas fortsätta minska fram- över. Bolagets negativa resultat under perioden har haft en begränsad påverkan på substansvärde per aktie. Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efter- följande resultat- och balansräkningar.

Årsstämma.


Den 11 april hölls årsstämma. I enlighet med valberedningens förslag utsågs Kent Olsson och Bo Forsner till nya styrelseledamöter. Årsstämman biföll också styrelsens förslag att möjliggöra syntetiska återköp av egna aktier. Därtill bifölls förslag om bemyndigande för styrelsen att genomföra emission, samt ändring av bolagsordningen jämte sedvanliga stämmobeslut. Årsstämmans samtliga beslut fattades enhälligt.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen bedömer att det efter periodens utgång inte har inträffat några väsentliga händelser att rapportera.

 

Delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt på Bolagets webbplats www.conpharm.se

Nästkommande delårsrapport för perioden januari-september publiceras 2014-11-24.

 

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Conpharm är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.