Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-juni 2019

22 augusti 2019, 16.55 CEST

Januari-juni 2019 (januari-juni 2018)

Substansvärde per aktie 1,28 SEK (1,15 SEK)
Rörelseintäkt 18 042 TSEK (3 588 TSEK)
Resultat efter skatt 3 823 TSEK (-257 TSEK)
Resultat per aktie 0,11 SEK (0,00 SEK)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Under våren, april–juni, uppgick koncernens intäkter till 5 293 TSEK (motsvarande period föregående år 1 762 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till 1 180 (-602) TSEK. Intäkter såväl som resultat påverkas av realisationsvinst från avyttring av bostadsrättslägenheter vilka förvärvats i samband med avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4 till en bostadsrättsförening. Samtliga kvarvarande bostadsrättslägenheter avyttrades under kvartalet. Resultat exklusive avskrivningar för perioden utföll med 1 410 (-1 599) TSEK. Substansvärdet ökade något till 1,28 kr. Soliditeten per balansdagen för koncernen var 57 (45) % avseende substans och 51 (32) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 48 (53) %. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.


Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.

Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet ökade något till 1,28 (1,15) kr. Större delen av förändringen hänförs till Bolagets avyttring av kvarvarande lager av bostadsrättslägenheter. Bokfört eget kapital per aktie var vid den 30 juni 2019 1,02 (0,68) kr per aktie (0,68 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie b uppgick per balansdagen till 0,585 (0,59) kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 54 (49) %, och med 43 (13) % rabatt jämfört med bokfört värde.

Budpliktsbud
Bolagets huvudägare Lackarebäck Holding ab offentliggjorde den 22 mars ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagstyrning från den 1 april 2018. Regelmässigt överfördes då Slottsviken till Spotlight Stock Markets observationslista fram tills budpliktsbudsacceptperiodens slut. Efter detta har Slottsvikens aktier sedermera åternoterats på ordinarie lista.

Fastighetsförvaltning
En av bolagets hyresgäster har under periodens försatts i konkurs. Ehuru har Slottsviken till delar säkerställt fordran varvid bedömningen görs att det därmed inte kommer att inverka menligt på bolagets ställning och resultat över tid.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen gör bedömningen att inga väsentliga händelser att rapportera föreligger efter periodens utgång.


Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 60 MSEK fördelade på 6 400 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 6 MSEK. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 12 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 69 procent, logistik 19 procent samt produktion 7 %.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com

Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:

Delårsrapport januari-september 2019–11–25
Bokslutskommuniké 2019 2020–02–27

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com samt på Bolagets webbplats www.slottsviken.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2019.