Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-juni 2016

29 augusti 2016, 16.06 CEST

Sammandrag andra kvartalet 2016 (motsvarande kvartal 2015)
 - Substansvärde per aktie, SEK: 1.13 (0.99)
 - Rörelseintäkt, TSEK: 1 780 (588)
 - Resultat efter skatt, TSEK: -322 (-310)
 - Resultat per aktie, SEK: -0.01 (-0.03)


Perioden i korthet

Resultat och ställning
Rörelseintäkten under januari till juni uppgick till 3 799 TSEK jämfört med 1 119 TSEK samma period 2015. Intäktsökningen är i huvudsak hänförlig till koncernens större fastighetsinnehav, i linje med Slottsvikens strategi att expandera. Resultatet för kvartalet uppgår till -322 TSEK (-317 TSEK). I resultatet ingår avskrivningar om -438 TSEK (-137 TSEK).
Substansvärdet förändrades inte under perioden, och uppgår till 1,13 kr per aktie. Bokfört eget kapital per aktie summeras till 0,85 kr. Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,76 kr. Aktien handlas därmed till rabatt både såvitt avser substansvärde såväl som bokfört värde.
Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Årsstämma
Bolaget förrättade årsstämma den 12 april. Vid stämman valdes två nya ledamöter till Bolagets styrelse; Berit Nilsson och Fredrik Österberg. Berit Nilsson är civilingenjör med mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen, och kommer närmast från tjänsten som Fastighetschef vid Statens Fastighetsverk. Tidigare har Nilsson bland annat varit Byggchef vid Svenska Bostäder. Fredrik Österberg är civilekonom och entreprenör, och har under flera år varit engagerad i Slottsvikens valberedning.
Vid årsstämman biföll aktieägarna samtliga förslag om bemyndigande för nyemission och syntetiska återköp av egna aktier jämte sedvanliga stämmobeslut. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Nyemission
Med stöd av bemyndigande från årsstämman beslutade styrelsen i Slottsviken att genomföra en företrädesemission om högst 11 284 970 B-aktier med emissionskurs om 0,60 kr, motsvarande totalt 6,7 MSEK före emissionskostnader. Emissionen syftar till att stärka Bolagets kapitalbas för att möjliggöra fortsatt expansion och ytterligare förvärv av fastigheter och utvecklingsprojekt i stadsnära lägen. Emissionen syftar också till att ytterligare förbättra likviditeten i handeln med Bolagets B-aktier. Teckningstiden inleddes efter balansdagen.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Utfall av emission
Emissionen, vilken slutfördes den 20 juli, fulltecknades. Av de tecknade aktierna är 7 128 540 aktier (63,2%) tecknade med primär företrädesrätt och 4 156 430 aktier (36,8%) tecknade utan primär företrädesrätt. Efter att emissionen registrerats kommer Slottsvikens utestående aktier ha ökat med 11 284 970 aktier av serie B, och bolagets registrerade aktiekapital kommer att ha ökat med 1 128 497 kr. Därvid kommer bolaget att ha totalt 33 854 910 utestående aktier, varav 28 795 910 av serie B, samt ett registrerat aktiekapital om 3 385 491 kr.

Planbesked
Byggnadsnämnden i Mölndals stad har beslutat att lämna ett positivt planbesked för uppförande av ett närcentrum samt ett 20-tal lägenheter i Mölndal. Planbeskedet är inte villkorat av upplåtelseform avseende bostadsdelen, och planarbetet beräknas starta under 2018. Planbeskedet kan inte överklagas. Befintlig fastighet Mölndal Pionen 1 ägs av ett helägt dotterbolag och inrymmer för närvarande kommersiella lokaler om 444 kvm.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på Bolagets webbplats www.slottsviken.se, samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se. Rapporterna granskas ej av Bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
2016-11-15 Delårsrapport för januari-september 2016
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

Fullständig rapport inklusive resultat- och balansräkningar finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt på Bolagets webbplats www.slottsviken.se


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2016