Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bokslutskommuniké 2018

27 februari 2019, 17.26 CET

Oktober-december 2018 (oktober-december 2017)
Substansvärde per aktie, SEK: 1,22 (1,16)
Rörelseintäkt, TSEK: 1 679 (1 865)
Resultat efter skatt, TSEK: 8 509 (-184)
Resultat per aktie, SEK: 0,25 (-0,01)

Januari-december 2018 (januari-december 2017)
Rörelseintäkt, TSEK: 7 023 (7 910)
Resultat efter skatt, TSEK: 6 741 (-472)
Resultat per aktie, SEK 0,20: (-0,01)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
För helåret 2018 summeras inäkterna fram till balansdagen till 7 023 TSEK (7 910 TSEK för helåret 2017). Resultat efter skatt uppgår till 6 741 TSEK (-472). Resultatet påverkas av realisationsvinst från fastighetstransaktion. I resultatet ingår avskrivningar med 1 688 TSEK (1 820). Resultat före avskrivningar uppgick således till 8 585 TSEK (1 348).

För årets sista kvartal uppgick intäkterna till 1 679 TSEK (1 856), och resultat efter skatt utföll med 8 509 TSEK (-184). Även resultatet för fjärde kvartalet påverkas av ovan nämnda fastighetstransaktion. Därtill påverkas omsättningen negativt då Slottsviken inför fastighetstransaktionen friställt bostadsarea.
Substansvärdet ökade under perioden och uppgår på balansdagen till 1,22 kr per aktie.

Koncernens soliditet den 31 december 2018 beräknad på verkliga värden är 53 %, och på bokförda värden 45 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgick vid samma tidpunkt till 43 %. I belåningsgraden ingår inte fastigheter som avtalats om försäljning under perioden men där tillträdde har skett efter periodens utgång. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med IFRS.

Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisasde resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.
Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Substansvärdet steg under kvartalet till 1,22 kr per aktie vilket är 0,05 kr högre än föregående kvartal (1,17). Större delen av förändringen hänförs till Bolagets avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4. Bokfört eget kapital per aktie var vid den 31 december 2018 0,91 kr per aktie (0,66 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,55 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 55 %, och med 40 % rabatt jämfört med bokfört värde.

Fastighetsförsäljning
Slottsviken avtalade om försäljning av fastigheten Stationen 4 via bolagsaffär den 6 november 2018 med åsatt fastighetsvärde om 34 MSEK.
Köpare är en bostadsrättsförening, och affären slutfördes sedermera den 14 januari 2019. I transaktionen förvärvade samtidigt Slottsviken åtta bostadsrätter av bostadsrättsföreningen vilka kommer att avyttras under 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter bokslutsdatum har transaktionerna att förvärva fastigheten Rotorn 5, samt avyttringen av Stationen 4 genomförts. I övrigt bedömer styrelsen att inga väsentliga händelser att rapportera om har skett efter periodens utgång.

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 60 MSEK fördelade på 6 700 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 6 MSEK. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 5 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 79 procent samt logistik 16 procent.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se, samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.se Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-mars 2019-05-27
Delårsrapport januari-juni 2019-08-22
Delårsrapport januari-september 2019-11-25
Bokslutskommuniké 2019 2020-02-27

Årsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas 2019–04–25 på World Trade Center, Mässans Gata 18. Kallelse till årsstämma kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.se

Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman 2019 att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018.

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com samt på Bolagets webbplats www.slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 februari 2019.