Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Lackarebäck Holding AB har offentliggjort kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

22 mars 2019, 08.37 CET

Lackarebäck Holding AB, org.nr 556864-1475, (”Lackarebäck”) har idag lämnat ett kontant budpliktsbud i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning från den 1 april 2018 (”Takeover-reglerna”) till aktieägarna i Slottsviken att överlåta samtliga A- och B-aktier i Slottsviken till Budgivaren (”Erbjudandet”).

Pressmeddelandet med offentliggörandet av Erbjudandet finns tillgängligt på Slottsvikens hemsida slottsviken.se.

Lackarebäck har av Aktiemarknadsnämnden erhållit dispens (Aktiemarknadsnämndens uttalande 2019:04) från skyldigheten att rikta Erbjudandet till aktieägare med hemvist i Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Hongkong, Singapore, Taiwan, Brasilien och Förenta staterna.

 

Slottsvikens VD och styrelseledamot Jakob Österberg är ägare, VD och styrelseledamot i Lackarebäck. Fredrik Österberg är ägare i Lackarebäck och styrelseledamot i Slottsviken. Enligt avsnitt IV i Takeover-reglerna är Slottsvikens styrelse därför skyldig att inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande (s.k. fairness opinion) från oberoende expertis avseende Erbjudandet. Dessutom är Jakob Österberg och Fredrik Österberg förhindrade att delta i Slottsvikens styrelses överläggning och beslut i frågor relaterade till Erbjudandet i enlighet med avsnitt II.18 och II.19 Takeover-reglerna.

Med anledning av ovan nämnda intressekonflikt är Slottsvikens styrelse inte beslutför i frågor relaterade till Erbjudandet, och styrelsens skyldighet att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet bortfaller därför enligt Takeover-reglerna. Enligt Takeover-reglerna kvarstår dock möjligheten för styrelseledamöter utan intressekonflikt att offentliggöra sin uppfattning om Erbjudandet. 

Inhämtandet av en s.k. fairness opinion skall inledas snarast och att denna kommer att offentliggöras så snart som möjligt, dock senast två veckor före acceptfristens utgång.

 

För mer information kontakta:
Peter Hamnebo, Styrelseordförande
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post peter.hamnebo@slottsviken.se

 

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Takeover-reglerna och enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 mars 2019.