Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman den 24 april 2017

3 mars 2017, 17.23 CET

Slottsvikens valberedning lägger fram förslag inför årsstämman 2017.

Bakgrund
På årsstämman den 12 april 2016 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson och Fredrik Österberg. Årsstämman gav valberedningen till uppgift att till kommande årsstämma lämna förslag till styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, revisor och arvodering av revisor, valberedning och instruktion för valberedningen, samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens arbete
Efter att valberedningen sammankallats utsågs vid det konstituerande mötet Fredrik Österberg till ordförande. Valberedningen har därefter haft löpande kontakter inbördes, med aktieägare och med övriga berörda parter.

Valberedningens förslag inför årsstämman
Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
Valberedningen förslår att styrelsen fortsatt skall bestå av fem ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Peter Hamnebo, Jakob Österberg, David Rönnegard, Berit Nilsson och Fredrik Österberg. Peter Hamnebo föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. 

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning: Ledamöterna David Rönnegard och Berit Nilsson anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelsens ordförande Peter Hamnebo, ledamöterna David Rönnegard och Berit Nilsson anses oberoende i förhållande till större ägare.  

Förslag till styrelsearvoden
Valberedningen förslår att arvode till styrelseledamot skall utgå med 61.500 kronor, motsvarande ett inkomstbasbelopp. Arvode till styrelsens ordförande förslås utgå med 123.000 kronor, motsvarande två inkomstbasbelopp. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning eller motsvarande skall dock inte erhålla styrelsearvode. 

Styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar föreligger och under förutsättning att det är kostnadsneutralt för bolaget, ha rätt att fakturera styrelsearvodet.

Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO med auktoriserad revisor Peter Gårdström som huvudansvarig revisor att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2018.

Förslag till revisorsarvoden
Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till valberedning och instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2018 utses Peter Hamnebo (sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Fredrik Österberg och, till ny ledamot, Daniel Stensiö. Daniel Stensiö är, tillsammans med närstående bolag, sedan flera år en större aktieägare i Slottsviken. 

Valberedningens uppgift förslås bli att föreslå stämman
1.    styrelse och ordförande i styrelsen,
2.    arvoden för styrelsens medlemmar,
3.    revisor och arvodering av revisor,
4.    valberedning och instruktion för valberedningen, samt
5.    ordförande vid årsstämman 

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman. 

Övrigt
Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga. Ägare vilka tillsammans representerar mer än 50% av antalet aktier och röster har förklarat sig stödja valberedningens förslag.

Göteborg i mars 2017
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
VALBEREDNINGEN

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.