Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-mars 2016

17 maj 2016, 16.12 CEST

Sammandrag fjärde kvartalet 2015 (motsvarande kvartal 2016)
 - Substansvärde per aktie, SEK: 1.13 (0.99)
 - Rörelseintäkt, TSEK: 2 149 (541)
 - Resultat efter skatt, TSEK: -213 (-652)
 - Resultat per aktie, SEK: -0.01 (-0.03)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Rörelseintäkten under januari till mars uppgick till 2 149 tkr jämfört med 541 tkr samma period 2015. Intäktsökningen är i huvudsak hänförlig till koncernens större fastighetsinnehav, i linje med Slottsvikens strategi att expandera. Resultatet för kvartalet uppgår till -213 tkr (-652 tkr). I resultatet ingår avskrivningar om -466 tkr (-137 tkr). Resultatet belastas också av väderrelaterade säsongsvariationer.
Substansvärdet förändrades inte under perioden, och uppgår till 1,13 kr per aktie. Bokfört eget kapital per aktie summeras till 0,86 kr. Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick till 0,805 kr. Aktien handlas därmed till rabatt såvitt avser både substansvärde såväl som bokfört värde.
Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Slottsviken vinner markanvisning
Slottsviken har i hård konkurrens tilldelats markanvisning för att uppföra bostäder i det stadsnära området Skra Bro i Göteborg. Detta innebär att Slottsviken för första gången genom en markanvisning är involverad i att utveckla och bebygga fastigheter redan från projektstart. Av totalt 35 inlämnade ansökningar fick tre bolag markanvisning, där Slottsviken tillsammans med D Office arkitekter ska utveckla och bygga 20 radhus som bostadsrätter. Området som markanvisats ligger vid Skra Bro i Björlanda cirka 10 kilometer från centrala Göteborg. Skra Bro ska utvecklas till ett centrum för offentlig och kommersiell service i Björlanda samt till en viktig bytespunkt för kollektivtrafiken. För det fortsatta arbetet i projektet kommer ett projektbolag bildas tillsammans med D Office arkitekter, vilket kommer ingå i Slottsvikens koncern.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har Bolaget förrättat årsstämma. Vid stämman valdes två nya ledamöter till Bolagets styrelse; Berit Nilsson och Fredrik Österberg. Berit Nilsson är civilingenjör med mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen, och kommer närmast från tjänsten som Fastighetschef vid Statens Fastighetsverk. Tidigare har Nilsson bland annat varit Byggchef vid Svenska Bostäder. Fredrik Österberg är civilekonom och entreprenör, och har under flera år varit engagerad i Slottsvikens valberedning.
Vid årsstämman biföll aktieägarna samtliga förslag om bemyndigande för nyemission och syntetiska återköp av egna aktier jämte sedvanliga stämmobeslut. Samtliga beslut fattades enhälligt.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på Bolagets webbplats www.slottsviken.se. Rapporterna granskas ej av Bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
2016-08-23 Delårsrapport för januari-juni 2016
2016-11-15 Delårsrapport för januari-september 2016
2017-02-23 Bokslutskommuniké 2016

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.