Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Genomför nyemission

21 juni 2016, 12.00 CEST

Slottsviken genomför en emission om 6,7 msek med företräde för befintliga aktieägare. Emissionen syftar till att möjliggöra fler förvärv av fastigheter i stadsnära lägen och göra handeln i Bolagets aktie mer likvid. VD, styrelseledamöter och större ägare har lämnat bindande teckningsåtaganden.

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 12 april 2016 har styrelsen i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) beslutat att genomföra en företrädesemission om högst 11 284 970 B-aktier, motsvarande 6 770 982 kronor före emissionskostnader. 

Emissionen syftar till att stärka Bolagets kapitalbas för att möjliggöra fortsatt expansion och ytterligare förvärv av fastigheter och utvecklingsprojekt i stadsnära lägen. Emissionen syftar också till att ytterligare förbättra likviditeten i handeln med Bolagets B-aktier.

Bolagets Verkställande Direktör, samtliga styrelseledamöter vilka innehar aktier och ett antal större ägare har lämnat bindande teckningsåtaganden att teckna sina andelar i emissionen fullt ut.

Nedan framgår huvudpunkterna i erbjudandet. Emissionsmemorandum med fullständiga villkor, teckningssedlar och anvisningar kommer att publiceras senast i samband med att teckningstiden inleds på bolagets hemsida, www.slottsviken.se och på AktieTorgets hemsida, www.aktietorget.se. 

Erbjudandet i sammandrag
• Teckning av nya aktier ska ske under perioden 1 – 20 juli 2016. 
• Teckningskurs 0,60 kronor. Courtage utgår ej.
• Erbjudandet omfattar högst 11 284 970 aktier. 
• Vid full teckning tillförs Bolaget 6 770 982 kronor före emissionskostnader.
• Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie av serie A eller serie B. Två (2) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B. 
• Avstämningsdag hos Euroclear för att erhålla teckningsrätter är den 29 juni 2016. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 juni 2016 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 juni 2016. 
• Handel med teckningsrätter sker på AktieTorget under perioden 1 – 18 juli 2016. 
• Handel med betalda tecknade aktier, BTA, sker på AktieTorget från och med den 1 juli 2016 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under augusti 2016. 


Viktig information

Erbjudandet i pressmeddelandet riktar sig ej till personer vars deltagande förutsätter ytterligare information, registreringar eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Dokumentet får inte distribueras till tredje part eller i USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland eller annat land där deltagande helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där distributionen kräver åtgärder eller på annat sätt strider mot lagar eller förordningar.

___________
Göteborg den 21 juni 2016
Styrelsen för Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.