Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Erbjudande om omstämpling av A-aktier

11 februari 2021, 16.08 CET

Slottsviken lanserar ett frivilligt omstämplingserbjudande där onoterade A-aktier enkelt och kostnadsfritt kan konverteras till B-aktier.

Styrelsen för Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) har beslutat lansera ett erbjudande till ägare av A-aktier att konvertera dessa till B-aktier, så kallad omstämpling. Erbjudandet är helt frivilligt och kostnadsfritt för berörda aktieägare.

Bakgrund och syfte
Slottsvikens A-aktier berättigar till tio (10) röster per aktie och B-aktier berättigar till en (1) röst per aktie. I övrigt är villkoren för aktierna identiska. 
Slottsvikens B-aktier handlas på Spotlight Stock Market. Handeln i B-aktien är livaktig och Sedermera Fondkommission agerar likviditetsgarant. A aktierna är onoterade och inte föremål för organiserad handel. 

Genom omstämplingserbjudandet ges de ägare som så önskar en möjlighet att konvertera en illikvid tillgång (A-aktier) till en likvid tillgång (B-aktier) som fritt kan handlas. Efter omstämpling har aktieägaren färre röster men exakt samma ekonomiska rättigheter gentemot bolaget och identisk andel av bolagets tillgångar och framtida vinster som före omstämplingen.

Erbjudandet i korthet
•    A-aktieägare kan genom erbjudandet omvandla onoterade A-aktier till B aktier noterade på Spotlight Stock Market. Utbytesförhållandet är 1:1, det vill säga en A-aktie omvandlas till en B-aktie. 
•    Erbjudandet är frivilligt. De A-aktieägare som inte önskar delta i erbjudandet behöver inte vidta någon åtgärd.
•    Erbjudandet är kostnadsfritt. Courtage eller annan avgift för deltagande i erbjudandet utgår ej.

Preliminär tidplan
•    Information om erbjudandet och anmälningssedel kommer att skickas ut med start den 19 februari 2021. Direktregistrerade A-aktieägare kommer att få information och anmälningssedel via brev. De ägare som istället innehar A-aktier via depå kommer att få information från sina respektive förvaltare. Information och anmälningssedel kommer också att finnas på bolagets hemsida slottsviken.se samt på Nordic Issuings hemsida nordic-issuing.se
•    Anmälningsperiod för erbjudandet är från och med den 22 februari 2021 till och med den 12 mars 2021. 
•    Inbokning av nya B-aktier på respektive ägares VP-konto eller depå beräknas ske omkring den 16 mars 2021. 
•    Slottsviken kommer genom pressmeddelande redovisa utfallet av erbjudandet omkring den 16 mars 2021. 

Övrig information
Aktieägare ombeds notera att aktier som anmäls i erbjudandet kan komma att spärras eller bokas ut från respektive VP-konto eller depå och kan därför inte längre fritt disponeras av ägaren efter gjord anmälan till dess konverteringen är genomförd.

Nordic Issuing är emissionsinstitut för erbjudandet. 

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer