Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bokslutskommuniké för 2021

25 februari 2022, 17.43 CET

Substansvärdet uppgick den 31 december 2021 till 1,44 kr per aktie jämfört med 1,44 kr per aktie den 30 september 2021.

Koncernens nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 2 170 tkr (1 589 tkr fjärde kvartalet 2020).

Rörelseresultatet för kvartalet blev -178 tkr (-1 065). Resultat efter skatt blev 600 tkr (-887). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 533 tkr (-1 004).

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,02 kr (-0,03).

 

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Årets fjärde och sista kvartals intäkter summeras till 2 170 tkr (motsvarande period föregående år 1 589 tkr). Omsättningen är något högre än föregående kvartal hänförligt till lägre vakanser.
Rörelseresultatet förbättrades till -178 tkr (-1 065). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 600 tkr (-887). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 533 tkr (-1 004).
Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var per balansdagen 47 % (51). Soliditet baserad på substans uppgår till 51 % (51), (soliditet bokförda värden 42 % (43)).Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.
Slottsviken fortsätter idogt arbetet med att investera i standardhöjande underhåll på fastigheterna vilket påverkar det redovisade resultatet. Fastighetsförbättringarna väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå och/eller lägre driftskostnader och som ett resultat därav med ökat fastighetsvärde.
Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.


Aktiernas substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1,44 kr (1,30), vilket är oförändrat jämfört med föregående kvartal.
Bokfört eget kapital per aktie var vid utgången av helåret 2021 0,98 kr (0,94). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 1,07 kr (0,71), +51 %. Aktien handlas därmed till en rabatt mot substans om 26 % (24).


Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.


Covid-19
Bolaget följer nogsamt utvecklingen kring följderna av Covid-19-pandemin. Hitintills har effekterna för Bolaget varit begränsade genom de åtgärder som Bolaget har vidtagit för att minska kostnader.


Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via ett samriskbolag i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Största innehav utgörs på balansdagen av 250 000 aktier i Link Prop Investment motsvarande 17 %.


Utdelning
Styrelsen föreslår årsstämman 2022 att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021.


Väsentliga händelser efter periodens utgång
Efter periodens utgång har krig utbrutit i Ukraina, vilket kan få betydande effekter för omvärlden och Sverige. Bolaget följer noggrant utvecklingen. Någon väsentlig påverkan bland befintliga hyresgäster har ännu ej identifierats. Beroende på utvecklingen av säkerhetsläget i såväl Sverige som i andra länder föreligger en risk att koncernens hyresgäster liksom andra delar av samhället påverkas i växande omfattning.


Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 55 msek fördelade på 6 700 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 6 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 76 procent och logistik 18 procent.


Kommande händelser
Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rap- porter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-mars 2022-05-19 
Delårsrapport januari-juni 2022-08-24 
Delårsrapport januari-september 2022-10-28 
Bokslutskommuniké 2022 2023-02-27


Årsstämma
Bolagets årsstämma planeras att hållas 2022-04-22, kallelse kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se


Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 25 februari 2022.