Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-september 2016

15 november 2016, 08.09 CET

Substansvärde per aktie 1,08 SEK (0,93)

Juli-september 2016 (juli-september 2015)
Rörelseintäkt 1 942 TSEK (1 604)
Resultat efter skatt -397 TSEK (-699)
Resultat per aktie -0,01 SEK (-0,03)

Januari-september 2016 (januari-september 2015)
Rörelseintäkt 5 871 TSEK (2 647)
Resultat efter skatt -932 TSEK (-1 656)
Resultat per aktie -0,03 SEK (-0,07) 

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Intäkterna under januari till september uppgick till 5 871 TSEK (2 647 TSEK motsvarande period föregående år) vilket innebär en ökning med 122 %. För kvartalet uppgår intäkterna till 1 942 TSEK (1 604 TSEK). Intäktsökningen jämfört med föregående år är i huvudsak hänförlig till koncernens större fastighetsinnehav, i linje med Slottsvikens strategi att expandera. Resultat efter skatt uppgår för årets första nio månader till -932 TSEK (-535 TSEK), och för kvartalet -397 TSEK (-699 TSEK). I resultatet ingår avskrivningar om 1 317 TSEK för perioden januari till september och med 413 TSEK för kvartalet. Värdeförändring av fastigheterna redovisas inte i resultatet.

Substansvärdet ökade under kvartalet med 0,15 kr per aktie, en ökning om 16 %. Ökningen är i huvudsak hänförlig till fastigheten Mölndal Pionen 1, med hänsyn till tidigare meddelat planbesked. Jämförelsesiffrorna för substansvärdet är justerade för genomförd företrädesemission efter avdrag för icke resultatpåverkande emissionskostnader. Substansvärdet uppgick vid periodens slut till 1,08 kr per aktie. Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,645 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 40 %.

Fastighetsportföljen värderas till vid utgången av kvartalet 79 MSEK. Med hänsyn till den redovisningsprincip som Bolaget använder, K3, redovisas inte värdeförändringar i resultaträkningen. Detta till skillnad från de fastighetsbolag som väljer att redovisa enligt IFRS. 

Nyemission
Slottsviken har med stöd av bemyndigande från årsstämma genomfört en nyemission för att stärka Bolagets kapitalbas i syfte att möjliggöra fortsatt expansion och ytterligare förvärv av fastigheter och utvecklingsprojekt i stadsnära lägen, samt att ytterligare förbättra likviditeten i handeln med Bolagets B-aktier. Emissionen övertecknades, och slutfördes den 20 juli varefter registrering av de nya aktierna har skett hos Bolagsverket. Utestående aktier har därmed ökat med 11 284 970 aktier av serie B, och bolagets registrerade aktiekapital har ökat med 1 128 497 kr. Därvid har Slottsviken totalt 33 854 910 utestående aktier, varav 28 795 910 av serie B, samt ett registrerat aktiekapital om 3 385 491 kr. 

Planbesked för fastighet i Mölndal
Byggnadsnämnden i Mölndals stad har beslutat att lämna ett positivt planbesked för uppförande av ett närcentrum samt ett 20-tal lägenheter i Mölndal. Planbeskedet är inte villkorat av upplåtelseform avseende bostadsdelen, och planarbetet beräknas starta under 2018. Planbeskedet kan inte överklagas. Befintlig fastighet Mölndal Pionen 1 ägs av ett helägt dotterbolag och inrymmer för närvarande kommersiella lokaler om 444 kvm.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen bedömer att inga väsentliga händelser att rapportera föreligger efter periodens utgång. 

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se, samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Bokslutskommuniké 2016: 2017–02–23

Årsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas 2017-04-24 på World Trade Center, Mässans gata 18, Göteborg. Kallelse till årsstämma kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2016