Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

27 februari 2015, 08.00 CET

Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 27 mars 2015 klockan 13:00 i World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

 

Anmälan

Aktieägare i Conpharm AB (publ) (”Conpharm” och/eller ”Bolaget”) som önskar deltaga på årsstämman skall

dels             vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2015-03-21, och

dels             anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2015-03-23 kl 17:00

  • per post till Conparm AB (publ), Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg
  • per telefon till 018-19 49 50
  • per e-post till info@conpharm.se

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombuds) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall deltaga anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.conpharm.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2015-03-21, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

 

Förslag till dagordning

1.Val av ordförande vid stämman

2.Upprättande och godkännande av röstlängden

3.Godkännande av dagordningen

4.Val av justeringsmän

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.Redogörelse av verkställande direktören

7.Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2014

8.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.Beslut i anledning av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,  antalet revisorer och revisorssuppleanter samt av antalet valberedningsledamöter

12.Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

13.Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

14.Val av revisor/er och revisorssuppleant/er eller revisionsbolag med huvudansvarig revisor

15.Val av ledamöter till valberedningen

16.Beslut om ny bolagsordning

17.Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission

18.Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

19.Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan

20.Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman

 

Styrelsens och valberedningens förslag till beslut kommer att publiceras genom pressmeddelande på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt på Bolagets webbplats www.conpharm.se.

 

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor med adress Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg och på Bolagets webbplats www.conpharm.se senast två veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

 

Upplysningar på stämman

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Kyrkogatan 24, 411 15 Göteborg

 

Göteborg i februari 2015
Conpharm AB (publ)
Styrelsen