Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman den 23 april 2020

25 mars 2020, 08.00 CET

Slottsvikens valberedning lägger fram förslag inför årsstämman 2020.

Bakgrund
På årsstämman den 25 april 2019 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Daniel Stensiö och Fredrik Österberg. Årsstämman gav valberedningen till uppgift att till kommande årsstämma lämna förslag till styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, revisor och arvodering av revisor, valberedning och instruktion för valberedningen, samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens arbete
Efter att valberedningen sammankallats utsågs vid det konstituerande mötet Daniel Stensiö till ordförande. Valberedningen har därefter haft löpande kontakter inbördes, med aktieägare och med övriga berörda parter.

Valberedningens förslag inför årsstämman
Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Peter Hamnebo, Jakob Österberg, Daniel Stensiö och Fredrik Österberg. Ledamoten Berit Nilsson har avböjt omval. Styrelseledamoten Fredrik Österberg föreslås som styrelsens ordförande. 

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning: Fredrik Österberg och Daniel Stensiö anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Peter Hamnebo anses oberoende i förhållande till större ägare.  

Förslag till styrelsearvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamot oförändrat skall utgå med ett inkomstbasbelopp, motsvarande 66 800 kronor. Arvode till styrelsens ordförande föreslås oförändrat utgå med två inkomstbasbelopp, motsvarande 133 600 kronor. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning eller motsvarande skall dock inte erhålla styrelsearvode. 

Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO med Katarina Eklund som huvudansvarig revisor att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Katarina Eklund är auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Förslag till revisorsarvoden
Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till valberedning och instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2021 utses Peter Hamnebo (sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Fredrik Österberg och Daniel Stensiö. 

Valberedningens uppgift föreslås bli att föreslå stämman 

  1. styrelse och ordförande i styrelsen, 
  2. arvoden för styrelsens medlemmar, 
  3. revisor och arvodering av revisor, 
  4. valberedning och instruktion för valberedningen, samt 
  5. ordförande vid årsstämman 

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Ordförande vid årsstämman
Valberedningen föreslår att Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman. 

Övrigt
Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga. Ägare vilka tillsammans representerar mer än 50% av antalet aktier och röster har förklarat sig stödja valberedningens förslag.

___________
Göteborg den 25 mars 2020
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
VALBEREDNINGEN

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.