Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kommuniké från årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) den 24 maj 2024

24 maj 2024, 16.31 CEST

Slottsviken har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

-Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2023 och resultaträkning för räkenskapsåret 2023 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2023 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2023. Därtill att resultatet balanseras i ny räkning.

- Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

-Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omvälja Jakob Österberg, Daniel Stensiö, Peter Hamnebo och Fredrik Österberg till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att utse Fredrik Österberg till styrelsens ordförande.

-Att utse Gothia Revision AB till revisionsbolag, med Sören Maxén som huvudansvarig revisor.

-Att för tiden intill nästa årsstämma välja Peter Hamnebo, Fredrik Österberg samt Daniel Stensiö till valberedningens ledamöter, med Peter Hamnebo som sammankallande.

-Att godkänna förslaget om riktad kontantemission av såväl Tranch 2 som 3. Genom Emissionen (inkluderande Tranch 1) ökar antalet aktier i Bolaget med 307 254 aktier, varav 15 950 av serie A och 291 304 av serie B. Efter Emissionen uppgår antalet aktier till 2 000 000, varav 250 000 aktier av serie A och 1 750 000 aktier av serie B. Antalet röster i Bolaget ökar med 450 804 röster, från 3 799 196 röster till 4 250 000 röster. Aktiekapitalet ökar med 614 508 kronor, från 3 385 492 kronor till 4 000 000 kronor. Totalt tillgodoförs Bolaget ca 5,8 MSEK genom emissionen.

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra nyemission.

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.