Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-mars 2019

27 maj 2019, 16.53 CEST

Januari-mars 2019 (januari-mars 2018)

Substansvärde per aktie 1,27 SEK (1,16 SEK)
Rörelseintäkt 12 749 TSEK (1 826 TSEK)
Resultat efter skatt 2 644 TSEK (-535 TSEK)
Resultat per aktie 0,08 SEK (-0,02 SEK)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Årets första kvartals intäkter summeras vid balansdagen till 12 749 TSEK (1 826 TSEK motsvarande period föregående år). Resultat efter skatt uppgår till 2 644 TSEK (-535 TSEK). Såväl omsättning som resultat påverkas av engångsposter bestående av realisationsvinst från avyttring av bostadsrättslägenheter vilka förvärvats i samband med avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4 till en bostadsrättsförening. I resultatet ingår avskrivningar med 269 (481 TSEK). Resultat före avskrivningar uppgick således till 2 913 TSEK (9 TSEK).

Substansvärdet ökade under perioden och uppgår på balansdagen till 1,27 kr per aktie. Koncernens soliditet den 31 mars 2019 beräknad på verkliga värden är 49 %, och på bokförda värden 58 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgick vid samma tidpunkt till 48 %. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med IFRS.

Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.

Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Substansvärdet steg under kvartalet till 1,27 kr per aktie vilket är 0,05 kr högre än föregående kvartal (1,22 kr). Större delen av förändringen hänförs till Bolagets avyttring av fastigheten Kungälv Stationen 4. Bokfört eget kapital per aktie var vid den 31 mars 2019 0,99 kr per aktie (0,91 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,625 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 51 %, och med 37 % rabatt jämfört med bokfört värde.

Budpliktsbud
Bolagets huvudägare Lackarebäck Holding AB offentliggjorde den 22 mars ett kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken i enlighet med Takeover-regler för vissa handelsplattformar utgivna av Kollegiet för svensk bolagstyrning från den 1 april 2018. Regelmässigt överfördes då Slottsviken till Spotlight Stock Markets observationslista fram tills budpliktsbudsacceptperiodens slut. Efter detta har Slottsvikens aktier sedermera åternoterats på ordinarie lista.

Fastighetsförvaltning
Ett hyresavtal, vilket överstiger 10 % av Slottsvikens hyresportfölj, har sagts upp för avflyttning till första kvartalet 2020. Bolaget gör emellertid bedömningen att den framtida vakansrisken bedöms som hanterbar och att det därmed inte kommer att inverka menligt på bolagets ställning och resultat över tid.

Under perioden effektuerades försäljningen av fastigheten Kungälv Stationen 4 genom bolagsaffär. Förvärvare var en bostadsrättförening. I samband med försäljningen förvärvade Slottsviken bostadsrätter av bostadsrättsföreningen. Merparten av dessa avyttrades under perioden. Transaktionerna bidrar positivt till såväl resultat som omsättning.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsförvaltning
En av bolagets hyresgäster har efter periodens utgång försatts i konkurs. Ehuru har Slottsviken till delar säkerställt fordran varvid bedömningen görs att det därmed inte. kommer att inverka menligt på bolagets ställning och resultat över tid.

Efter periodens utgång har ävensom återstående del av Bolagets lager av bostadsrätter avyttrats. Transaktionerna bidrar positivt till såväl resultat som omsättning.

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 60 MSEK fördelade på 6 700 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 6 MSEK. Andelen lokaler för handel uppgår, fördelat på area, till 5 procent medan lokaler för verkstad och industri svarar för 79 procent samt logistik 16 procent.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com

Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:

Delårsrapport januari-juni 2019–08–22
Delårsrapport januari-september 2019–11–25
Bokslutskommuniké 2019 2020–02–27

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com samt på Bolagets webbplats www.slottsviken.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 maj 2019.