Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bokslutskommuniké 2014

26 februari 2015, 17.31 CET

Sammandrag fjärde kvartalet (motsvarande period föregående år)
 - Substansvärde per aktie 1.01 kr (1.12 kr)
 - Rörelseintäkt 732 tkr (1 884 tkr)
 - Resultat efter skatt -415 tkr (-393 tkr)
 - Resultat per aktie -0.02 kr (-0.02 kr)

Perioden i korthet

Bolaget äger och förvaltar - genom dotterbolag – fastigheter i stadsnära lägen. För närvarande förvaltas fastigheter i två kommuner i Västra Götalandsregionen; Kungälv samt Mölndal. Under perioden har vakansgraden uppgått till 0 % (0 % tredje kvartalet 2014). Inga förändringar har skett i hyresnivåer jämfört med föregående period.

 

Resultat och ställning
Bolaget har i delårsrapport för tredje kvartalet 2014 redovisat resultatet från fastighetsförsäljningen av Malmö Julius 1 i koncernens resultaträkning. Efter samråd med Bolagets revisorer har Bolaget av försiktighetsskäl beslutat att istället redovisa resultatet direkt i balansräkningen, vilket reducerar redovisat resultat i resultaträkningen med 11 334 tkr. Resultatet återfinns istället i balansräkningen under posten Balanserade vinstmedel.

Omklassificeringen att redovisa vinst från försäljningen av fastigheten Julius 1 direkt mot balansräkningen istället för via resultaträkningen påverkar inte koncernens eget kapital, substansvärde och utdelningsbara medel.

Bolaget redovisar en underliggande rörelseintäkt i linje med föregående kvartal, justerat för jämförelsestörande poster såsom fastighetstransaktioner. Substansvärdet påverkas positivt av prisutvecklingen på fastigheter på de marknader vilket Bolaget opererar på. Under perioden hade Bolaget inte några intäkter eller direkta kostnader hänförliga till Life science-verksamheten.

Resultatet efter skatt för perioden uppgick till -415 tkr jämfört med -363 tkr för motsvarande period föregående räkenskapsår.

Per balansdagen uppgick koncernens totala räntebärande skulder till 19 691 tkr och likvida medel uppgick till 11 960 tkr.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen bedömer att det efter periodens utgång inte har inträffat några väsentliga händelser att rapportera.

 

Substansvärde per aktie – ett mått på långsiktig värdetillväxt
Bolagets huvudsakliga långsiktiga mål är att genom värdetillväxt öka Bolagets substansvärde. Då redovisat resultat kan komma att variera över tid, anses Bolagets substansvärde per aktie vara ett mer adekvat mått. Bolaget redovisar ett substansvärde om 1.01 kr per aktie vid utgången av fjärde kvartalet 2014 (0.98 kr 2014-09-30).

 

Fullständig bokslutskommuniké inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt på Bolagets webbplats www.conpharm.se

 

Kommande händelser
Delårsrapport för första kvartalet 2015 publiceras 2015-05-26.

Bolagets årsstämma kommer att hållas 2015-03-27 på World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg. Kallelse till årsstämma kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats www.conpharm.se samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Conpharm är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.