Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-september 2018

22 november 2018, 16.29 CET

Juli-september 2018 (juli-september 2017)
Substansvärde per aktie, SEK: 1,17 (1,16)
Rörelseintäkt, TSEK: 1 756 (1 950)
Resultat efter skatt, TSEK: -632 (-31)
Resultat per aktie, SEK: -0,02 (0,00)

Januari-september 2018 (januari-september 2017)
Rörelseintäkt, TSEK: 5 344 (6 045)
Resultat efter skatt, TSEK: -1 769 (-288)
Resultat per aktie, SEK -0,05: (-0,01)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
För årets nio första månader summeras intäkterna till 5 344 TSEK (6 045 TSEK motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet under perioden uppgår till -1 115 TSEK (334), och resultatet efter skatt -1 769 TSEK (-288) motsvarande -0,05 kr per aktie (-0,01). I resutatet ingår avskrivningar med 1 405 TSEK (1 355).

Årets tredje kvartals hyresintäkter summeras vid balansdagen till 1 756 TSEK (1 950). Resultat efter skatt uppgick för kvartalet till -632 TSEK (-31). I resultatet ingår avskrivningar med 481 TSEK (445). Rörelseresultatet för perioden var negativt, och uppgick till -415 TSEK (198).

Soliditeten för koncernen beräknad på verkliga värden uppgår till 45 % per balansdagen den 30 september 2018, och avseende bokförda värden 31 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgår vid samma tidpunkt till 52 % baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med IFRS.
Slottsviken fortsätter att investera i standardhöjande underhåll vilket belastar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.
Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Substansvärdet steg under kvartalet till 1,17 kr per aktie vilket är två öre högre än föregående kvartal (1,15). Bokfört eget kapital var vid 30 september 2018 0,66 kr per aktie (0,68). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,59 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 50 %, och med 10 % rabatt jämfört med bokfört värde.

Fastighetsförvärv
Slottsviken har per den 26 september tecknat avtal om förvärv av en mindre produktionsfastighet i Kungälv. Åsatt fastighetsvärde i transaktionen uppgår till 6,5 MSEK, med hyresintäkt om 0,5 MSEK per år. Säljaren kommer att kvarstå som hyresgäst och kommer att ingå ett tioårigt hyresavtal vid tillträdet, vilket beräknas ske den 15 januari 2019.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsförsäljning
Efter periodens utgång har Slottsviken tecknat avtal om försäljning av fastigheten Kungälv Stationen 4 via bolagsaffär med ett åsatt fastighetsvärde om 34 MSEK. Köpare är en bostadsrättsförening, och avtalet är villkorat av att finansiering erhålls. I avtalet ingår också att Slottsviken förvärvar åtta bostadsrättslägenheter, vilka beräknas försäljas under nästkommande år.
Fastighetsförsäljningen förväntas påverka resultat och bokfört kapital med 9 MSEK, motsvarande 0,27 kr per aktie. Substansvärdet påverkas positivt med 0,07 kr per aktie efter transaktionskostnader. och förändringen i substansvärde beräknas redovisas under fjärde kvartalet då avtalets villkor förfaller. Transaktionen väntas genomföras under första kvartalet 2019.

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 84 MSEK fördelade på 7 600 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 7,5 MSEK. Andelen bostäder uppgår, fördelat på area, till 14 procent medan lokaler för handel svarar för 6 procent, verkstad och industri 61 procent, samhälle och vård 3 procent samt logistik 16 procent.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webb www.slottsviken.se, samt på Spotlight Stock Markets webb www.spotlightstockmarket.com. Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Bokslutskommuniké 2018 2019-02-27

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på Spotlight Stock Markets webbplats spotlightstockmarket.com samt på Bolagets webbplats slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 22 november 2018.