Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-juni 2023

25 augusti 2023, 17.43 CEST
  • Substansvärdet uppgick den 30 juni 2023 till 29,61 kr per aktie jämfört med 25,18 kr per aktie den 30 juni 2022 

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 2 136 tkr (1 694 tkr andra kvartalet 2022)

  • Rörelseresultatet för kvartalet blev 583 tkr (221). Resultat efter skatt blev 708 tkr (556). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 469 tkr (393)

  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,28 kr (0,23)

Perioden i korthet

Resultat och ställning 
Årets andra kvartals intäkter uppgår till 2 152 tkr (motsvarande period föregående år 1 694 tkr).  
Rörelseresultatet uppgick till 583 tkr (344). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 708 tkr (556). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 469 tkr (393). 
Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var per balansdagen 39 % (46). Soliditet per balansdagen för koncernen var 53 % (50) avseende substans, (soliditet bokförda värden 46 % (42)). 
Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.
Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas bidra till en ökad hyresnivå samt lägre driftskostnader, och som ett resultat därav med ökat fastighetsvärde. Investeringarna i befintliga fastigheter uppgick under kvartalet till 1 418 tkr vilket finansieras genom befintlig kassa. Hyresavtalen är fullt ut inflationsjusterade gentemot Konsumentprisindex. Den högre hyresnivån väntas kompensera för ökade räntekostnader. Per balansdagen låg genomsnittsräntan för Slottsvikens fastighetskrediter på 6,44 %. Bolagets räntetålighet är god med hänsyn till den låga belåningsgraden om 39 %. Slottsviken har därmed en låg skuldsättning i förhållande till fastigheternas värde vilket ger en stabil grund för att hantera eventuella ökade räntekostnader.
Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Aktiernas substansvärde 
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 29,61 kr (motsvarande 25,18 kr samma period föregående år) vilket är något lägre än föregående kvartal (-0,84 kr), hänförligt till en lägre kurs i Bolagets investering i Link Prop Investment vilket påverkar substansvärdet med -0,88 kr. Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 18,60 (19,40 kr), 
-4,12%. Aktien handlas därmed till en rabatt mot substans om 37 % (23). 
Bokfört eget kapital per aktie var vid den 30 juni 2023 21,66 kr (19,80 kr).

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal. Genomsnittlig återstående avtalslängd för hyresavtalen, viktat efter avtalade hyresintäkter, WAULT, är per balansdagen 2,8 år jämfört med 2,8 år föregående kvartal. Vakansgraden är noll.

Fastighetsutveckling
Slottsviken arbetar också aktivt med fastighetsutveckling. För närvarande driver Slottsviken två projekt; utveckling av radhus i bostadsrättsform i Skra Bro, Göteborg och utveckling av lägenheter och närcentrum vid Stensjön, Mölndal. 

Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via samriskbolaget Klippörn AB. Slottsvikens ägarandel av Klippörn uppgår till 60 %. Samriskbolaget finansieras genom att samtliga delägare lånar in medel pro rata efter ägarandel vilka investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Klippörns största innehav utgörs på balansdagen av Link Prop Investment med en ägarandel motsvarande 17 % varvid Klippörn utgör en av de största ägarna. Link Prop Investment äger och förvaltar 25 000 kvadratmeter i Linköping och har en belåningsgrad på 32 %.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

Den 13 juli tecknade Slottsviken avtal om försäljning av fastigheten Verkmästaren 4 via bolagsaffär, med tillträde den 1 september. Försäljningen förväntas påverka substansvärdet positivt  med 1,48 kr per aktie (2,5 mkr), och redovisat resultat med -0,85 kr per aktie (-1,5 mkr) i delårsrapporten för tredje kvartalet. Försäljningen görs över substansvärde, och sker för att stärka Slottsvikens finansiella ställning och skapar möjligheter för framtida investeringar.


Kommande händelser
 
Delårsrapporter 
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com 
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. 

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum: 

Delårsrapport januari-september: 2023-11-10
Bokslutskommuniké 2023: 2024-02-27 


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se


Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 25 augusti 2023.