Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Conpharm inför möjlighet att ge ut preferensaktier

13 mars 2015, 16.53 CET

- Inför möjlighet i bolagsordningen att ge ut preferensaktier
- Namnbyte till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
- Skapar stark plattform för expansion

Styrelsen har beslutat föreslå årsstämman att bolagsordningen ändras så att möjlighet införs att ge ut preferensaktier. Styrelsen har för avsikt att låta notera preferensaktierna när så är lämpligt. Styrelsen gör bedömningen att införandet av preferensaktier stärker Bolagets möjligheter till fortsatt expansion. 

På sedvanligt sätt föreslås samtidigt styrelsen bemyndigas att besluta om emission av preferensaktier eller stamaktier. Syftet är att stärka bolagets ställning till gagn för aktieägarna och ge bolaget möjlighet att finansiera framtida fastighetsförvärv.

I likhet med föregående år föreslås också stämman bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp. Möjligheten till återköp, i kombination med möjligheterna till nyemission, bedöms ge Bolaget flexibilitet att anpassa sin kapitalstruktur utifrån över tiden skiftande marknadsförhållanden.

Vidare föreslår styrelsen att ingen utdelning ska lämnas för verksamhetsår 2014.

Slutligen föreslås att Conpharm byter namn till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ). Slottsvikennamnet har använts inom koncernen i flera år som namn på bolagets fastighetsverksamhet och bedöms bättre spegla verksamheten framöver.

Aktieägare vilka tillsammans representerar en majoritet av Bolagets aktier och röster har till styrelsen uttryckt sitt stöd för ovanstående förslag. 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut i ovanstående delar publiceras på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt på Bolagets webbplats www.conpharm.se. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se


Om Conpharm:
Conpharm är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Conpharm är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.