Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Information inför publicering av årsredovisning

21 mars 2014, 17.38 CET

Efter samråd med Bolagets revisorer har Bolaget inför publiceringen av årsredovisningen för 2013 beslutat göra justeringar av vissa bokslutsposter per 2013-12-31. Justeringarna avser redovisning av latent skatt och redovisning av vid årsskiftet tecknat, ej registrerat aktiekapital samt uppjustering av verkligt värde på fastighetsportföljen mot bakgrund av tidigare kommunicerad avyttring.

 

Sammantaget leder justeringarna till att det redovisade resultatet ökar med ca 0,03 MSEK, det egna kapitalet ökar med ca 1,3 MSEK och det redovisade substansvärdet ökar till 1,12 kronor per aktie. Fullständiga räkenskaper finns att tillgå i årsredovisningen som publiceras inom kort.

 

Årsredovsiningen innehåller också en skrivning om att Bolagets dotterbolag Slottsviken Fastighetsaktiebolag över tiden strävar att bygga upp ett fastighetsbestånd uppgående till 1 Mdr kr. 

 

Informationen är sådan som Conpharm AB (publ) är skyldig att offentliggöra i enlighet med anslutningsavtalet med AktieTorget.

 

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.