Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Redogörelse för valberedningensarbete och förslag inför årsstämman den 12 april 2016

14 mars 2016, 17.24 CET

Slottsvikens valberedning lägger fram förslag inför årsstämman 2016. 

Bakgrund
På årsstämman den 27 mars 2015 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB).

Årsstämman gav valberedningen till uppgift att till kommande årsstämma lämna förslag till styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, revisor och arvodering av revisor, valberedning och instruktion för valberedningen, samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens arbete
Valberedningen sammankallades i november 2015 av Peter Hamnebo. Vid det konstituerande mötet utsågs Fredrik Österberg till ordförande. Valberedningen har därefter haft löpande kontakter inbördes, med aktieägare och med övriga berörda parter.

Valberedningens förslag inför årsstämman
Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
Valberedningen förslår att styrelsen fortsatt skall bestå av fem ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Peter Hamnebo, Jakob Österberg och David Rönnegard. Peter Hamnebo föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Ledamöterna Carl-Magnus Adolfsson och Tony Tonicton har avböjt omval. 

Valberedningen föreslår som nya ledamöter Berit Nilsson och Fredrik Österberg. Berit Nilsson är Civilingenjör med mångårig erfarenhet från fastighetsbranschen. För närvarande avvecklar hon sin roll som Fastighetschef vid Statens Fastighetsverk och hon har tidigare bland annat varit Byggchef vid Svenska Bostäder. Fredrik Österberg är entreprenör och har under flera år varit engagerad i Slottsvikens valberedning.    

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning: Ledamoten David Rönnegard och föreslagna ledamöterna Berit Nilsson och Fredrik Österberg anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelsens ordförande Peter Hamnebo, ledamoten David Rönnegard och föreslagna ledamoten Berit Nilsson anses oberoende i förhållande till större ägare. 

Förslag till styrelsearvoden
Valberedningen förslår att arvodet till styrelsens ordförande bibehålls på föregående års nivå, det vill säga 60.000 kronor. Arvode till övriga ledamöter förslås utgå med 18.000 kronor vardera, även detta oförändrat från föregående år. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode. 

Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO med auktoriserad revisor Peter Gårdström som huvudansvarig revisor att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2017.

Förslag till revisorsarvoden
Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till valberedning och instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2017 utses Peter Hamnebo (styrelseordförande i Slottsviken, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB). 

Valberedningens uppgift förslås bli att föreslå stämman 

  1.                         styrelse och ordförande i styrelsen, 
  2.                         arvoden för styrelsens medlemmar, 
  3.                         revisor och arvodering av revisor, 
  4.                         valberedning och instruktion för valberedningen, samt 
  5.                         ordförande vid årsstämman 

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Ordförande vid årsstämman 
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman. 


Övrigt
Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga. Ägare vilka tillsammans representerar mer än 50% av antalet aktier och röster har förklarat sig stödja valberedningens förslag.

Göteborg i mars 2016
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
VALBEREDNINGEN

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.