Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kommuniké från årsstämma i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

20 april 2023, 14.45 CEST

Slottsviken har idag hållit årsstämma varvid följande beslut fattades:

-Att fastställa i årsredovisningen intagen balansräkning per den 31 december 2022 och resultaträkning för räkenskapsåret 2022 samt i koncernredovisningen intagen koncernbalansräkning per den 31 december 2022 samt koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2022. Därtill att resultatet balanseras i ny räkning.

- Att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för sin förvaltning under räkenskapsåret.

-Att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att omvälja Jakob Österberg, Daniel Stensiö, Peter Hamnebo och Fredrik Österberg till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma, samt att utse Fredrik Österberg till styrelsens ordförande.

-Att utse KPMG AB till revisionsbolag, med Daniel Haglund som huvudansvarig revisor (omval).

-Att för tiden intill nästa årsstämma välja Peter Hamnebo, Fredrik Österberg samt Daniel Stensiö till valberedningens ledamöter, med Peter Hamnebo som sammankallande (samtliga omval).

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra nyemission.

-Att bemyndiga styrelsen möjlighet att genomföra syntetiska återköp av egna aktier.

Samtliga beslut fattades enhälligt.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.