Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-september

24 november 2014, 17.30 CET

 Sammandrag tredje kvartalet (motsvarande period föregående år)

 - Substansvärde per aktie 0.98 kr (0.53 kr)
 - Rörelseintäkt 12 565 tkr (632 tkr)
 - Resultat efter skatt 9 016 tkr (-211 tkr)
 - Resultat per aktie 0.40 kr (-0.02 kr)

 

Perioden i korthet


Fastighetstransaktioner


Bolaget har via bolagsaffär avyttrat fastigheten Malmö Julius 1 till Kungsleden. Åsatt fastighetsvärde i transaktionen var 65 msek vilket översteg bokfört värde med 1,7 msek, och bidrar till redovisad rörelseintäkt med 10,6 msek.

 

Resultat och ställning

Bolaget redovisar en underliggande rörelseintäkt i linje med föregående kvartal. Fastighetstransaktioner bidrar positivt till rörelseresultatet om 0,40 kr per aktie. Redovisat substansvärde om 0,98 kr per aktie utgörs huvudsakligen av kassa jämte kortfristiga fordringar, vilket möjliggör fortsatt expansion. Substansvärdet påverkas av transaktionskostnader hänförliga till avyttringen av fastigheten Malmö Julius 1. Realisationsvärde före transaktionskostnader hänförligt till fastighetstransaktioner översteg dock åsatt substansvärde med 0,07 kr per aktie. Som en följd av de transaktioner som skett under perioden kommer Bolagets skuldsättning minska och likviditeten att öka. Inom affärsområde Life science minskade intäkterna, och förväntas fortsätta minska framöver. Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen bedömer att det efter periodens utgång inte har inträffat några väsentliga händelser att rapportera.

 

Fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt på Bolagets webbplats www.conpharm.se

 

Bokslutskommuniké avseende räkenskapsåret 2014 publiceras 2015-02-23. Preliminärt datum för årsstämma är 2015-03-27.

 

För mer information kontakta: 
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Conpharm är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.