Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsviken ansöker om avnotering av A-aktier

15 januari 2021, 16.50 CET

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) har idag ansökt om avnotering av bolagets A-aktie från Spotlight Stock Market. Avnoteringen avser endast A‑aktierna och kommer inte ha någon påverkan på B-aktierna eller bolaget i övrigt. 

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) (”Slottsviken”) meddelade marknaden genom pressmeddelande den 14 oktober 2020 att styrelsen beslutat ansöka om avnotering från Spotlight Stock Market (”Spotlight”) av bolagets A‑aktie. Beslutet fattades mot bakgrund av att Spotlight kunnat konstatera att A‑aktien inte längre uppfyllde noteringskraven. Beslutet hade föregåtts av en dialog med Spotlight. 

I syfte att ge aktieägarna en rimligt lång tid på sig att avyttra sina aktier eller på annat sätt agera med anledning av informationen, och därmed säkerställa att avnoteringen var förenlig med god sed på aktiemarknaden, åtog sig Slottsviken att inge ansökan om avnotering tidigast tre månader efter det att marknaden informerats om avnoteringsplanerna.

Tre månader har nu förflutit och i enlighet med vad som kommunicerades till marknaden den 14 oktober 2020 har Slottsvikens styrelse idag anökt om avnotering av bolagets A-aktie från Spotlight. 

Spotlight förväntas behandla ansökan och kommer, under förutsättning att den beviljas, fatta beslut om sista dag för handel med A-aktierna, vilket därefter kommer kommuniceras till marknaden. 

Ansökan om avnoteringen endast avser A-aktierna, och kommer inte ha någon påverkan på B-aktierna eller bolaget i övrigt. 

Styrelsen påminner om att Slottsvikens bolagsordning innehåller ett omvandlingsförbehåll varigenom innehavare av A-aktier har rätt att begära att A‑aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling.

 

Göteborg den 15 januari 2021
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Styrelsen

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 15 januari 2021.