Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-juni 2017

22 augusti 2017, 15.56 CEST

Sammandrag andra kvartalet 2017 (motsvarande period föregående år)
Substansvärde per aktie, SEK: 1,15 (0,93)
Rörelseintäkt, TSEK: 2 252 (1 780)
Resultat efter skatt, TSEK: -153 (-322)
Resultat per aktie, SEK: 0,00 (-0,01)

Sammandrag första halvåret (motsvarande period föregående år)
Rörelseintäkt, TSEK: 4 095 (3 929)
Resultat efter skatt, TSEK: -257 (-535)
Resultat per aktie, SEK -0,01: (-0,02)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
För årets första sex månader uppgick intäkterna till 4095 TSEK (3 929 TSEK motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet under perioden uppgår till 136 TSEK (62), och resultat efter skatt -257 TSEK (- 535) motsvarande -0,01 kr per aktie (-0,02). I resultatet ingår avskrivningar med 910 TSEK (904).
För andra kvartalet innevarande år uppgick intäkterna till 2 252 TSEK (1 780 TSEK motsvarande period föregående år). Rörelseresultatet om 24 TSEK (28) påverkas av en kreditförlust om 112 TSEK. Resultat efter skatt summeras till -153 TSEK (-322), hänförligt i huvudsak till lägre räntekostnader. Resultat per aktie för perioden är i linje med föregående kvartal 0,00 kr (0,00). Kvartalets avskrivningar uppgår till 455 TSEK (438).
Bolagets soliditet beräknad på verkliga värden är per balansdagen 30 juni 46 %, och beräknad på bokförda värden 34 %. Fastigheternas belåningsgrad är vid samma tidpunkt 53 % beräknat på fastigheternas verkliga värde, 81 msek. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som tillämpar redovisningsprincipen IFRS.
Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Substansvärdet ökade med tre öre per aktie från föregående kvartal och uppgår till 1,15 kr per aktie (0,93 kr motsvarande balansdag föregående år). Bokfört eget kapital var vid periodens slut 0,72 kr per aktie. Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,595 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 48 %, och med 17 % rabatt jämfört med bokfört värde.

Handelsstopp
Handeln i Bolagets aktier stoppades tillfälligtvis den 16 juni i anledning av kraftiga, omotiverade kursrörelser i Bolagets aktie av serie A. Aktierna av de båda aktieslagen handlas till väsentligt avvikande kurser emedan den enda skillnaden mellan aktieslagen är att A-aktien innehar 10 röster och B-aktien innehar 1 röst, samt i övrigt lika rätt till resultat och utdelning. A-aktien har en begränsad likviditet och Bolaget överväger en avnotering av A-aktien i syfte att undvika att aktien används som redskap för oseriös handel. Innehavare av aktier i serie A kan begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen bedömer att det inte finns några väsentliga händelser att rapportera om efter periodens utgång.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på Bolagets webbplats slottsviken.se, samt på AktieTorgets webbplats aktietorget.se Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-september 2017: 2017-11-14
Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-27

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats aktietorget.se samt på Bolagets webbplats slottsviken.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2017.