Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-mars 2017

16 maj 2017, 16.17 CEST

Januari-mars 2017 (oktober-december 2016)

Substansvärde per aktie, SEK 1,12 (1,11)
Rörelseintäkt, TSEK 1 843 (1 726)
Resultat efter skatt, TSEK -103 (-294)
Resultat per aktie, SEK 0,00 (-0,01) 

Perioden i korthet

Resultat och ställning
För årets första kvartal uppgick intäkterna till 1 843 TSEK (1 726 TSEK föregående kvartal) vilket är i linje med föregående kvartal. Rörelseresultatet under perioden uppgår till 113 TSEK (-102), och resultatet efter skatt -103 TSEK (-294) motsvarande 0,00 kr per aktie (-0,01). I resultatet ingår avskrivningar med 455 TSEK (620).
Soliditet beräknad på verkliga värden är per balansdagen 45 %, och beräknad på bokförda värden 34 %. Fastigheternas belåningsgrad är vid samma tidpunkt 52 % beräknat på fastigheternas verkliga värde, 80 MSEK. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som tillämpar redovisningsprincipen IFRS. 
Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar. 

Substansvärde
Substansvärdet ökade således till 1,12 kr per aktie (1,11). Bokfört eget kapital var vid periodens slut 0,72 kr per aktie (0,72). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,61 kr. Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 46 %, och med 15 % rabatt jämfört med bokfört värde. 

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

Årsstämma
Efter periodens utgång har Bolaget förrättat årsstämma. Vid stämman omvaldes Bolagets styrelse. Till ny ledamot av valberedningen valdes Daniel Stensiö. Stensiö är sedan en längre tid större ägare i Bolaget. Vid årsstämman biföll aktieägarna ävensom samtliga förslag om bemyndigande för nyemission och syntetiska återköp av egna aktier jämte sedvanliga stämmobeslut. Samtliga beslut fattades enhälligt. 

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats slottsviken.se, samt på AktieTorgets webbplats aktietorget.se Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum: 
Delårsrapport jan.-juni 2017: 2017-08-22
Delårsrapport jan.-sept. 2017: 2017-11-14
Bokslutskommuniké 2017: 2018-02-27

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats aktietorget.se samt på Bolagets webbplats slottsviken.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017.