Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-september 2023

10 november 2023, 18.47 CET
  • Substansvärdet uppgick den 30 september 2023 till 34,35 kr per aktie jämfört med 29,61 kr per aktie den 30 juni 2023. Högre fastighetsvärde bidrar med 2,84 kr per aktie och genomförd fastighetstransaktion bidrar med 1,48 kr per aktie.  

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 1 978 tkr (2 272 tkr tredje kvartalet 2022).  

  • Rörelseresultatet för kvartalet blev -1 203 tkr (642 tkr) och påverkas av genomförd fastighetstransaktion med -1 555 tkr. Resultat efter skatt blev -1 058 tkr (932 tkr). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare -1 287 tkr (393).  

  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till -0,76 kr (0,23).  

Perioden i korthet

Resultat och ställning 
För årets nio första månader uppgår Slottsvikens intäkter till 6 074 tkr (motsvarande period föregående år 5 661 tkr). För tredje kvartalet uppgår intäkterna till 1 978 (2 272 tkr) 
   Rörelseresultatet uppgick hittills under året till -1 203 tkr (986 tkr). Koncernens resultat efter skatt uppgick till -1 058 tkr (1 951 tkr). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare -1 287 tkr (1 411 tkr). 
   Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var per balansdagen 31 % (45). Soliditet per balansdagen för koncernen var 64 % (51) avseende substans, (soliditet bokförda värden 45 % (43)). 
   Slottsviken har låtit utföra externa marknadsvärderingar av delar av Bolagets fastighetsportfölj vilket påverkar substansvärdet positivt med 2,84 kr per aktie. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.
   Den 13 juli tecknade Slottsviken avtal om försäljning av fastigheten Verkmästaren 4 via bolagsaffär, med tillträde den 1 september. Försäljningen påverkar substansvärdet positivt med 1,48 kr per aktie (2,5 mkr), och redovisat resultat med -0,92 kr per aktie (-1,6 mkr). Försäljningen sker för att stärka Slottsvikens finansiella ställning och skapar möjligheter för framtida investeringar.
   Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas bidra till en ökad hyresnivå samt lägre driftskostnader, och som ett resultat därav med ökat fastighetsvärde. Investeringarna i befintliga fastigheter hittills under året uppgår till 2 645 tkr vilket finansieras genom befintlig kassa. Hyresavtalen är fullt ut inflationsjusterade gentemot Konsumentprisindex. Per balansdagen låg genomsnittsräntan för Slottsvikens fastighetskrediter på 6,75 % (6,44 % föregående kvartal). Bolagets räntetålighet är god med hänsyn till den låga belåningsgraden om 31 %. Slottsviken har därmed en låg skuldsättning i förhållande till fastigheternas värde vilket ger en stabil grund för att hantera eventuella ökade räntekostnader och är en bra bas för fortsatt expansion.
   Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.
 

Aktiernas substansvärde 
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 34,35 kr (25,96 kr motsvarande balansdag föregående år) vilket är 16 % högre än föregående kvartal (29,61 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 18,70 (18,60 kr), +0,54 %. Aktien handlas därmed till en rabatt mot substans om 46 % (23 %).


Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal. Genomsnittlig återstående avtalslängd för hyresavtalen, viktat efter avtalade hyresintäkter, WAULT, är per balansdagen 2,5 år jämfört med 2,8 år föregående kvartal. Den ekonomiska vakansgraden är för närvarande noll.


Fastighetsutveckling
Slottsviken arbetar också aktivt med fastighetsutveckling. För närvarande driver Slottsviken två projekt; utveckling av radhus i bostadsrättsform i Skra Bro, Göteborg och utveckling av lägenheter och närcentrum vid Stensjön, Mölndal. 


Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via samriskbolaget Klippörn AB. Slottsvikens ägarandel av Klippörn uppgår till 60 %. Samriskbolaget finansieras genom att samtliga delägare lånar in medel pro rata efter ägarandel vilka investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Klippörns största innehav utgörs på balansdagen av Link Prop Investment med en ägarandel motsvarande 17 % varvid Klippörn utgör en av de största ägarna. Link Prop Investment äger och förvaltar 25 000 kvadratmeter i Linköping och har en belåningsgrad på 33 %.


Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen bedömer att inga väsentliga händelser att rapportera har inträffat efter balansdagen.

Kommande händelser
 
Delårsrapporter 
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com. Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. 

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum: 

Bokslutskommuniké 2023: 2024-02-27 
 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se


Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 10 november 2023.