Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-juni 2015

25 augusti 2015, 16.49 CEST

Sammandrag andra kvartalet (motsvarande period föregående år)

- Substansvärde per aktie 0.98 kr (1.11 kr)
Rörelseintäkt 679 tkr (1 920 tkr)
- Resultat efter skatt -306 tkr (-402 tkr)
- Resultat per aktie -0.01 (-0.02 kr)

Perioden i korthet

Resultat och ställning
Slottsvikenkoncernen redovisar en rörelseintäkt som stärkts jämfört med föregående kvartal, 679 tkr (541 tkr). Bolagets balansräkning är stark tack vare fastighetsavyttringar under 2014. En god soliditet i kombination med betryggande likviditet ger flexibilitet för framtida förvärv inom Slottsvikenkoncernen.

Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar

Omstämpling av aktier
I enlighet med bolagsordningens bestämmelser om omvandlingsförbehåll har ägare av totalt 15.598 A-aktier hos styrelsen begärt omvandling av A-aktier till B-aktier, så kallad omstämpling. Efter omstämplingen, som har registrerats hos Bolagsverket, uppgår antalet A-aktier i Bolaget med tio röster per aktie till 5 059 000 och antalet B-aktier med en röst per aktie till 17 510 940. Det nya totala antalet röster uppgår därmed till 68 100 940. Det totala antalet utgivna och utestående aktier i Bolaget efter omstämplingen är oförändrat och uppgår till 22 569 940.

Namnbyte – fokus på fastigheter
Bolagets byte av firma till Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) har registrerats hos Bolagsverket. Sedan flera år tillbaka representerar fastighetsverksamheten huvuddelen av Bolagets intäkter och tillgångar. Namnet Slottsviken har använts inom koncernen i ett flertal år som benämning på Bolagets fastighetsverksamhet, och bedöms spegla verksamheten bättre framöver. Bolagets aktier handlas med nytt kortnamn från och med den 22 juli; SLOTT A respektive SLOTT B.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Fastighetsförvärv
Slottsviken har i två separata transaktioner, via bolagsaffärer, förvärvat fastigheten Partille Mellby 11:2, samt byggnader med arrenderätt på fastigheterna Partille Mellby 11:1 och 4:69. Objekten är belägna i Partille kommun i anslutning till E20, och är bebyggda med industrilokaler om totalt cirka 4 800 kvm uppförda 1987-2004. Totala hyresintäkter uppgår till 3,4 msek per år.

Life science
Bolagets life science-rörelse har efter periodens utgång överlåtits till dotterbolaget Conpharm Industriförvaltning AB, i syfte att renodla och fokusera på fastighetsverksamheten i koncernen.

I övrigt bedömer styrelsen att det efter periodens utgång inte inträffat några väsentliga händelser att rapportera.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på Bolagets webbplats www.slottsviken.se. Rapporterna granskas ej av Bolagets revisor. Delårsrapport för tredje kvartalet 2015 kommer att publiceras 2015–11–25. Bokslutskommuniké för 2015 kommer att publiceras 2016-02-26.

Fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkningar finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se samt på Bolagets webbplats www.slottsviken.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.