Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bokslutskommunike 2023

27 februari 2024, 17.40 CET
  • · Substansvärdet uppgick den 31 december 2023 till 35,64 kr per aktie jämfört med 34,35 kr per aktie den 30 september 2023.

  • · Koncernens intäkter uppgick under fjärde kvartalet till 2 283 tkr (1 748 tkr fjärde kvartalet 2022). Helårets intäkter uppgick till 8 399 tkr (7 409 tkr)

  • · Rörelseresultatet för kvartalet blev 421 tkr (322 tkr). Resultat efter skatt blev 654 tkr (428 tkr). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 425 tkr (247).

  • · Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick för sista kvartalet till 0,25 kr (0,15 kr).

Perioden i korthet


Resultat och ställning 
Substansvärdet har under 2023 ökat med 4,72 kr och uppgår vid balansdagen till 35,64 kr vilket motsvarar en ökning på 15 %. De sista tre månaderna har substansvärdet ökat med 4 %. Ökade fastighetsvärden och gynnsam kursutveckling i Bolagets investering i Link Prop Investment bidrar positivt till ökat substansvärde.
   Hyresintäkterna för helåret inklusive tillägg uppgick till 7 965 tkr. För det sista kvartalet uppgick hyresintäkter inklusive tillägg till 1 891 tkr vilket är 143 tkr högre än sista kvartalet föregående år trots ett mindre fastighetsbestånd. 
   Rörelseresultatet för sista kvartalet uppgick till 421 tkr, en förbättring med 99 tkr gentemot motsvarande kvartal föregående år. Även resultat efter skatt förbättras och kvartalet summeras till 654 tkr (428 tkr) motsvarande en ökning med 53 %. Efter avdrag för minoritetsintresse uppgick resultatet hänförligt till Bolagets aktieägare till 425 tkr (247 tkr). Helårets redovisade resultat efter avdrag för minoritetsintresset blev -93 tkr (1 659 tkr), motsvarande -0,05 kr (0,98 kr) per aktie. 
   Under tredje kvartalet avyttrade Bolaget fastigheten Kungälv Verkmästaren 4 via bolagsaffär, med ett åsatt fastighetsvärde om 15,5 mkr. Försäljningen bidrog till ökat substansvärde med 1,48 kr per aktie (2,5 mkr) emedan redovisat resultat påverkades negativt med -0,85 kr per aktie (-1,5 mkr). Försäljningen skedde i syfte att stärka Slottsvikens finansiella ställning och skapa möjligheter för framtida investeringar. Bolaget söker aktivt efter nya fastighetsinvesteringar.
   Koncernens soliditet avseende substansvärden var per utgången av året 64 % (55 % 2022). Koncernens soliditet avseende bokförda värden 54 % (42 %). Bokfört eget kapital per aktie uppgick vid samma tidpunkt till 21,42 kr (20,68 kr). 
   Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.
 

Finansiering
   Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var per utgången av året 30 % jämfört med 41 % vid utgången av föregående år. Slottsviken har därmed en låg skuldsättning i förhållande till fastigheternas värde vilket ger en stabil grund för att hantera räntekostnader och är en bra bas för fortsatt expansion. Per balansdagen låg genomsnittsräntan för Slottsvikens fastighetskrediter på 7 % (5,75 % vid utgången av föregående år).
 

Aktiernas substansvärde 
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 35,64 kr (30,92 kr motsvarande balansdag föregående år) vilket är 4 % högre än föregående kvartal (34,35 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 19 kr (18,90 kr), +0,53 % för helåret. Aktien handlas därmed till en rabatt mot substans om 53 % (46 %).
 

Fastighetsförvaltning
Under året har samtliga fastigheter varit fullt uthyrda och den ekonomiska vakansgraden är för närvarande noll. Hyresavtalen är också fullt ut inflationsjusterade gentemot Konsumentprisindex. Genomsnittlig återstående avtalslängd för hyresavtalen, viktat efter avtalade hyresintäkter, WAULT, är per balansdagen 2,5 år vilket är samma som vid utgången av föregående år.  Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera befintliga fastigheter. 
 

Fastighetsutveckling
Slottsviken arbetar också aktivt med fastighetsutveckling. För närvarande driver Slottsviken två projekt; utveckling av radhus i bostadsrättsform i Skra Bro, Göteborg och utveckling av lägenheter och närcentrum vid Stensjön, Mölndal. 
 

Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via samriskbolaget Klippörn AB. Slottsvikens ägarandel av Klippörn uppgår till 60 %. Samriskbolaget finansieras genom att samtliga delägare lånar in medel pro rata efter ägarandel vilka investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Klippörns största innehav utgörs på balansdagen av Link Prop Investment med en ägarandel motsvarande 17 % varvid Klippörn utgör en av de största ägarna. Link Prop Investment äger och förvaltar 25 000 kvadratmeter i Linköping och har en belåningsgrad på 33 %.


Väsentliga händelser efter periodens utgång

Styrelsen bedömer att inga väsentliga händelser att rapportera har inträffat efter balansdagen.
 

Kommande händelser
 
Delårsrapporter 
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com 
   Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. 

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum: 

Delårsrapport januari-mars: 2024-05-21
Delårsrapport januari-juni: 2024-08-23
Delårsrapport januari-september: 2024-11-21
Bokslutskommuniké 2024: 2025-02-27 

Årsstämma
Bolagets årsstämma planeras att hållas 2024-05-24, kallelse kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com

Utdelning
Styrelsen föreslår i likhet med föregående år att ingen utdelning lämnas och att hela resultatet balanseras i ny räkning. 
 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se


Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 februari 2024.