Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ)

13 mars 2014, 09.14 CET

Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 i World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

 

Anmälan

Aktieägare i Conpharm AB (publ) (”Conpharm” och/eller ”Bolaget”) som önskar deltaga på årsstämman skall

dels vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2014-04-05, och

dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2014-04-07

  • per post till Conparm AB (publ), Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
  • per telefon till 018-119 49 50
  • per e-post till info@conpharm.se

 

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombuds) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall deltaga anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.conpharm.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

 

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, så kallad rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2014-04-05, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

 

Förslag till dagordning

1.Val av ordförande vid stämman

2.Upprättande och godkännande av röstlängden

3.Godkännande av dagordningen

4.Val av justeringsmän

5.Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6.Redogörelse av verkställande direktören

7.Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen för 2013

8.Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt koncernbalansräkningen och koncernresultaträkningen.

9.Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

10.Beslut i anledning av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

11.Val av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,  antalet revisorer och revisorssuppleanter samt av antalet valberedningsledamöter

12.Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

13.Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande

14.Val av revisor/er och revisorssuppleant/er eller revisionsbolag med huvudansvarig revisor

15.Val av ledamöter till valberedningen

16.Beslut om ny bolagsordning

17.Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra nyemission

18.Beslut om att bemyndiga styrelsen att genomföra syntetiska återköp av egna aktier

19.Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan

20.Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman

 

Beträffande punkt 1

Valberedningen föreslår att Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman.

 

Beträffande punkterna 11-15

Redogörelse för valberedningens arbete samt valberedningens förslag inför årsstämman 2014

 

Bakgrund

På Conpharm AB (publ):s årsstämma den 12 april 2013 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (Bolagets styrelseordförande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB). Till sammankallande utsågs Peter Hamnebo.

 

Årsstämman gav valberedningen till uppgift att till årsstämman lämna förslag till styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, revisorer och arvodering av revisor, valberedning samt ordförande vid stämman.

 

Valberedningen avviker från vad som föreskrivs av Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Trots att koden inte är tillämplig för Bolagets del är valberedningens ledamöter av uppfattningen att Bolaget vad gäller valberedningen på sikt skall ha ambitionen att i väsentliga delar följa kodens föreskrifter.

 

Valberedningens arbete

Valberedningen sammankallades i november 2013 av Peter Hamnebo. Vid det konstituerande mötet utsågs Fredrik Österberg till ordförande. Valberedningen har därefter haft löpande kontakter inbördes, med vissa större ägare och med övriga berörda parter.

Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga. Ägare vilka tillsammans representerar mer än 50 % av antalet aktier och röster har förklarat sig stödja valberedningens förslag.

 

Valberedningens förslag inför årsstämman

Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman:

 

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse

Valberedningen förslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Carl-Magnus Adolfsson, Peter Hamnebo och Jakob Österberg. Peter Hamnebo föreslås fortsätta som bolagets ordförande. Ledamoten Tony Tonicton har avböjt omval.

 

Valberedningen föreslår som ny ledamot Kent Olsson. Olsson (f. 1947) har bred erfarenhet från olika roller i svenskt näringsliv och har tillsammans med närstående sedan många år ett större aktieinnehav i Conpharm. Olsson har tidigare varit styrelseledamot i bolaget under perioden 2010 – 2013.

 

Valberedningen föreslår vidare som ny ledamot Bo Forsner. Forsner (f. 1946) har mångårig erfarenhet från ledande positioner inom internationella företag och arbetar sedan 1994 med företagstransaktioner, fusioner och förvärv. Forsner är civilingenjör och är Gambias konsul i Sverige.

 

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning: Styrelsens ordförande Peter Hamnebo och ledamoten Carl-Magnus Adolfsson samt föreslagna ledamöterna Kent Olsson och Bo Forsner kan alla anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och Jakob Österberg (ledamot och tillika VD) anses beroende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelsens ordförande Peter Hamnebo och föreslagna ledamoten Bo Forsner anses oberoende i förhållande till större ägare och Carl-Magnus Adolfsson, Kent Olsson och Jakob Österberg kan anses beroende i förhållande till större ägare.   

 

Förslag till styrelsearvoden

Valberedningen förslår att arvodet till styrelsens ordförande bibehålls på föregående års nivå, det vill säga 60.000 kronor. Arvode till övriga ledamöter förslås utgå med 18.000 kronor vardera, även detta oförändrat från föregående år. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode.

 

Förslag till val av revisor

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Johan Eklund att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2015.

 

Förslag till revisorsarvoden

Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

 

Förslag till valberedning

Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2015 utses Peter Hamnebo (styrelseordförande i Conpharm, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB).

 

Valberedningens uppgift förslås bli att föreslå stämman

  1. styrelse och ordförande i styrelsen,
  2. arvoden för styrelsens medlemmar,
  3. revisor och arvodering av revisor,
  4. valberedning och instruktion för valberedningen, samt
  5. ordförande vid årsstämman

 

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

 

Beträffande punkt 16

Efter önskemål från aktieägare har styrelsen genomfört en översyn av bolagsordningen. Efter fullgjord granskning har styrelsen beslutat föreslå ett antal ändringar. I samband med att bolagsordningen moderniseras görs även ett antal redaktionella justeringar.

 

De föreslagna förändringarna föranledda av anpassning av aktiekapitalgränser är som följer:

 

Paragraf 4 och 5. Lydelsen föreslås justeras så att aktiekapitalgränserna anpassas efter genomförd nyemission, där gränserna avpassas så att den nedre gränsen utgör antalet utgivna aktier varvid aktiekapitalet följer detta.

 

De förändringar som föreslås rörande redaktionella ändringar är i huvudsak som följer:

 

Paragraf 2. En mindre redaktionell justering föreslås för att bättre avspegla den faktiska verksamhet som bedrivs i bolaget.

 

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.conpharm.se senast två veckor innan årsstämman, se övriga upplysningar nedan.

 

Beträffande punkt 17

Styrelsen i Conpharm föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra nyemission i Bolaget enligt nedanstående villkor. Syftet är att stärka bolagets finansiella ställning till gagn för aktieägarna.

 

1.Styrelsen skall vara bemyndigad att genomföra en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet gäller fram till 2015 års årsstämma.

2.Bolagets aktiekapital skall genom emissionerna med eventuell efterföljande konvertering av konvertibla skuldebrev kunna ökas med upp till 6.770.982 kronor, motsvarande utgivning av 67.709.820 aktier, under förutsättning att antalet aktier och aktiekapitalet efter emission och eventuell efterföljande konvertering ryms inom de gränser som framgår av bolagsordningen.

3.Aktie och konvertibla skuldebrev skall kunna ges ut, respektive konverteras till aktier, i såväl serie A som serie B.

4.Emission skall kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare. För fall att emissionen skall ske utan företräde för befintliga aktieägare skall rätt att teckna aktier och/eller konvertibla skuldebrev inte tillfalla någon som före emissionen själv eller genom närstående äger mer än 1 procent av röster eller kapital i Bolaget.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. För fall att emission inte skall kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare (punkt 4) krävs biträde av minst hälften av avgivna röster.

 

Beträffande punkt 18

Styrelsen i Bolaget föreslår årsstämman att bemyndiga styrelsen att för tiden intill årsstämman 2014, vid ett eller flera tillfällen, genomföra syntetiska återköp av högst 2.000.§000 egna aktier, dock motsvarande en köpeskilling om totalt högst 3 miljoner kronor. Bolaget skall därvid ingå så kallade swapavtal om byte av avkastningen på räntebärande medel mot avkastningen på Bolagets aktie. Motparten i swapavtalet skall kunna erbjudas möjlighet att inlösa de aktier som ligger till grund för swapavtalet. Beslut om inlösen skall fattas av kommande bolagsstämma.

 

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst hälften av avgivna röster av de vid stämman företrädda aktierna.

 

Beträffande punkt 19

Styrelsen i Bolaget förslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

 

Övrig information

Handlingar

Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala och på Bolagets webbplats www.conpharm.se senast två veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

 

Upplysningar på stämman

Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala

 

 

Göteborg i mars 2014
Conpharm AB (publ)
Styrelsen