Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bokslutskommuniké 2017

27 februari 2018, 14.45 CET

Oktober–december 2017 (oktober–december 2016)
Substansvärde per aktie, SEK 1,16 (1,11)
Rörelseintäkt, TSEK 1 865 (1 726)
Resultat efter skatt, TSEK -184 (-294)
Resultat per aktie, SEK -0,01 (-0,01)

Januari–december 2017 (januari–december 2016)
Rörelseintäkt, TSEK 7 910 (7 598)
Resultat efter skatt, TSEK -472 (-1 225)
Resultat per aktie, SEK -0,01 (-0,04)

 

Perioden i korthet

Resultat och ställning
2017 års intäkter summeras vid balansdagen till 7 910 TSEK för helåret (7 598 TSEK motsvarande period föregående år). Resultat efter skatt uppgick för helåret till -472 TSEK (-1 225). I resultatet ingår avskrivningar med 1 820 TSEK (1 937). Före avskrivningar uppgick således resultatet till 1 348 TSEK (712).

För årets sista kvartal uppgick intäkterna till 1 865 TSEK (1 726). Resultat efter skatt för samma period summeras till -184 TSEK (-294), där kvartalets avskrivningar uppgår till 465 TSEK (620).

Såväl omsättning som resultat har därmed förbättrats både avseende kvartalet såväl som avseende helåret. Ävensom rörelseresultatet är positivt för helåret såväl som kvartalet. Slottsvikens syfte är dock att bereda vinst till sina aktieägare i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. 

Soliditeten för koncernen beräknad på verkliga värden uppgår till 45 % per balansdagen den 31 december 2017, och avseende bokförda värden 33 %. Fastigheternas belåningsgrad uppgår vid samma tidpunkt till 54 % baserat på verkligt värde. Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i resultaträkningen, till skillnad från de bolag som tillämpar redovisningsprincipen IFRS.

Vad gäller bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Substansvärde
Substansvärdet förändrades inte under fjärde kvartalet och uppgår till 1,16 kr per aktie liksom föregående kvartal (1,16). Bokfört eget kapital var vid 31 december 2017 0,71 kr per aktie (0,73). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 0,54 kr (0,57). Aktien handlas därmed till en substansrabatt om 54 %, och med 24 % rabatt jämfört med bokfört värde.

Bolagets A-aktie
Handeln i Bolagets aktier stoppades tillfälligtvis den 16 juni 2017 med anledning av kraftiga, omotiverade kursrörelser i Bolagets aktie av serie A. Aktierna av de båda aktieslagen handlas till väsentligt avvikande kurser emedan den enda skillnaden mellan aktieslagen är att A-aktien innehar tio röster och B-aktien innehar en röst, samt i övrigt lika rätt till resultat och utdelning. A-aktien har en begränsad likviditet och Bolaget överväger en avnotering av a-aktien i syfte att undvika att aktien används som redskap för oseriös handel. Innehavarare av aktier i serie A kan begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling. Bolagets utredning om en eventuell avnotering av aktie av serie A pågår, och väntas presenteras inom en snar framtid. Aktieägare som önskar inkomma med synpunkter till utredningen inbjuds att kontakta Bolaget per post på Bolagets adress. 

Fastighetsförvaltning
Under kvartalet genomfördes en standardhöjande ombyggnation av Bolagets fastighet Kungälv Stationen 4. Entreprenaden finansierades genom nyupptagande av lån om 2,5 MSEK. Bolaget överväger för närvarande en försäljning av fastigheten för att realisera kapital som en följd av de värdeökningar som tillkommit, i syfte att möjliggöra fortsatt expansion.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen bedömer att det inte nns några väsentliga händelser att rapportera om efter periodens utgång. 

Slottvikens verksamhet

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndets sammanlagda bedömda marknadsvärde uppgick vid utgången av perioden till 83 MSEK fördelade på 7 600 kvadratmeter. Bolagets nuvarande fastighetsportfölj är koncentrerad till stadsnära lägen i västra Sverige. Helårsekvivalenten avseende hyresintäkter summeras under perioden till 7,5 MSEK. Andelen bostäder uppgår, fördelat på area, till 14 procent medan lokaler för handel svarar för 6 procent, verkstad och industri 61 procent, samhälle och vård 3 procent samt logistik 16 procent.

Kommande händelser

Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se, samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-mars: 2018-05-24 
Delårsrapport januari-juni: 2018-08-23
Delårsrapport januari-september: 2018-11-22
Bokslutskommuniké: 2018 2019-02-27

Årsstämma
Bolagets årsstämma kommer att hållas 2018-04-19 på World Trade Center, Mässans Gata 18. Kallelse till årsstämma kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på Bolagets webbplats www. slottsviken.se samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se, där även Bolagets årsredovisning kommer att publiceras senast 2018-03-28.

En fullständig delårsrapport inklusive resultat- och balansräkning finns tillgänglig på AktieTorgets webbplats aktietorget.se samt på Bolagets webbplats slottsviken.se

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 februari 2018.