Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Redogörelse för valberedningens arbete och förslag inför årsstämman den 19 april 2018

20 mars 2018, 15.11 CET

Slottsvikens valberedning lägger fram förslag inför årsstämman 2018. 

Bakgrund
På årsstämman den 24 april 2017 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (bolagets styrelseordförande, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Daniel Stensiö och Fredrik Österberg. Årsstämman gav valberedningen till uppgift att till kommande årsstämma lämna förslag till styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, revisor och arvodering av revisor, valberedning och instruktion för valberedningen, samt ordförande vid årsstämman.

Valberedningens arbete
Efter att valberedningen sammankallats utsågs vid det konstituerande mötet Fredrik Österberg till ordförande. Valberedningen har därefter haft löpande kontakter inbördes, med aktieägare och med övriga berörda parter.

Valberedningens förslag inför årsstämman
Valberedningen framlägger följande förslag till årsstämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets styrelse
Valberedningen förslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Peter Hamnebo, Jakob Österberg, Berit Nilsson och Fredrik Österberg. Peter Hamnebo föreslås fortsätta som styrelsens ordförande. Ledamoten David Rönnegard har avböjt omval. 

Vad gäller beroendeförhållanden gör valberedningen följande bedömning: Ledamöterna Berit Nilsson och Fredrik Österberg anses som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Styrelsens ordförande Peter Hamnebo och ledamoten Berit Nilsson anses oberoende i förhållande till större ägare.  

Förslag till styrelsearvoden
Valberedningen föreslår att arvode till styrelseledamot skall utgå med 62 500 kronor, fortsatt motsvarande ett inkomstbasbelopp. Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 125 000 kronor, fortsatt motsvarande två inkomstbasbelopp. Styrelseledamot som ersätts av bolaget på grund av anställning eller motsvarande skall dock inte erhålla styrelsearvode. 

Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget BDO med Katarina Eklund som ny huvudansvarig revisor att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2019. Katarina Eklund är auktoriserad revisor och medlem av FAR.

Förslag till revisorsarvoden
Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till valberedning och instruktion för valberedningen
Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2019 utses Peter Hamnebo (sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson, Fredrik Österberg och Daniel Stensiö. 

Valberedningens uppgift förslås bli att föreslå stämman 
1.    styrelse och ordförande i styrelsen, 
2.    arvoden för styrelsens medlemmar, 
3.    revisor och arvodering av revisor, 
4.    valberedning och instruktion för valberedningen, samt 
5.    ordförande vid årsstämman 

Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Ordförande vid årsstämman 
Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman. 

Övrigt

Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga. Ägare vilka tillsammans representerar mer än 50% av antalet aktier och röster har förklarat sig stödja valberedningens förslag.

 

___________
Göteborg den 20 mars 2018
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
VALBEREDNINGEN

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.