Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kallelse till årstämma i Conpharm AB (publ)

12 mars 2013, 17.14 CET

Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med organisationsnummer 556229-2820, kallas härmed till årsstämma fredagen den 12 april 2013 klockan 11.30, i Företagshuset Drabanten, Bangårdsgatan 13, Uppsala

Anmälan
Aktieägare i Conpharm AB (publ) ("Conpharm" och/eller "Bolaget") som önskar deltaga på årsstämman skall
dels    vara införd i den aktiebok som förs av Euroclear Sweden AB senast 2013-04-06, och
dels    anmäla sitt deltagande till Bolaget senast 2013-04-08 kl 16:00:
-    per post till Conparm AB (publ), Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala
-    per e-post till info@conpharm.se

Vid anmälan skall aktieägarens (och, i förekommande fall, ombuds) namn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid, antal aktier som företräds samt eventuella biträden som skall deltaga anges. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas tillsammans med anmälan och i annat fall företes vid ankomst till stämman. Formulär för fullmakt finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.conpharm.se. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att äga rätt att deltaga i stämman. Sådan tillfällig ägarregistrering, s.k rösträttsregistrering, måste vara genomförd senast 2013-04-06, varför förvaltaren måste underrättas i god tid före nämnda datum.

Förslag till dagordning
1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängden
3.    Godkännande av dagordningen
4.    Val av justeringsmän
5.    Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
6.    Redogörelse av verkställande direktören
7.    Föredragning av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2012
8.    Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen
9.    Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
10.    Beslut i anledning av Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
11.    Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
12.    Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna
13.    Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
14.    Val av revisor/er och revisorssuppleant/er
15.    Val av tre ledamöter till valberedningen
16.    Beslut om ny bolagsordning
17.    Beslut om förvärv av fastighetsbolag
18.    Beslut om bemyndigande till nyemission
19.    Beslut om bemyndigande avseende Bolagsverkets formframställan
20.    Övriga ärenden, vilka i behörig ordning hänskjutits till stämman

Beträffande punkt 1
Valberedningen föreslår att Peter Hamnebo väljs till ordförande vid årsstämman.

Beträffande punkterna 11-15
Redogörelse för valberedningens arbete samt valberedningens förslag inför årsstämman 2013

Bakgrund
På Conpharms extra bolagsstämma den 8 januari 2013 utsågs en valberedning bestående av Peter Hamnebo (Conpharms styrelseordförande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB). Sammankallande var Peter Hamnebo. 

Valberedningen avviker från vad som föreskrivs av Svensk kod för bolagsstyrning ("Koden"). Trots att koden inte är tillämplig för Conpharms del är valberedningens ledamöter av uppfattningen att Conpharm vad gäller valberedningen på sikt skall ha ambitionen att i väsentliga delar följa kodens föreskrifter. 

Valberedningen har haft löpande kontakter inbördes, med vissa större ägare och övriga berörda parter. 

Valberedningen noterar att samtliga förslag är enhälliga, och framlägger följande förslag till årsstämman:

Val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse
Valberedningen förslår att styrelsen fortsatt skall bestå av fyra ledamöter. Omval föreslås av ledamöterna Carl-Magnus Adolfsson, Peter Hamnebo och Jakob Österberg. Peter Hamnebo föreslås fortsätta som Bolagets ordförande. Ledamoten Kent Olsson har avböjt omval. 

Valberedningen föreslår som ny ledamot Tony Tonicton. Tonicton (f. 1967) äger och driver företag i livsmedelsbranschen och har sedan flera år tillsammans med närstående ett större aktieinnehav i Conpharm. 

Valberedningen gör bedömningen att styrelsens ordförande Peter Hamnebo och ledamoten Carl-Magnus Adolfsson och föreslagne ledamoten Tony Tonicton alla kan anses som oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning, och Jakob Österberg (ledamot och tillika VD) anses beroende i förhållande till Bolaget och dess ledning. Peter Hamnebo anses oberoende till större ägare och Carl-Magnus Adolfsson, Tony Tonicton och Jakob Österberg kan anses beroende i förhållande till större ägare. 

Förslag till styrelsearvoden
Valberedningen förslår att arvodet till styrelsens ordförande bibehålls på föregående års nivå, det vill säga 60.000 kronor. Arvode till övriga ledamöter förslås utgå med 18.000 kronor vardera, även detta oförändrat från föregående år. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla styrelsearvode. 

Förslag till val av revisor
Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med huvudansvarig revisor Johan Eklund att väljas för tiden intill slutet av årsstämman 2014.

Förslag till revisorsarvoden
Arvodet till revisorerna föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till valberedning
Valberedningen föreslår årsstämman att till valberedning inför årsstämman 2014 utses Peter Hamnebo (styrelseordförande i Conpharm, sammankallande), Carl-Magnus Adolfsson (representerande familjen Adolfsson) och Fredrik Österberg (Lackarebäck Holding AB). 

Valberedningens uppgift förslås bli att föreslå stämman styrelse och ordförande i styrelsen, arvoden för styrelsens medlemmar, revisor och arvodering av revisor, valberedning, samt ordförande vid stämman. Valberedningens ledamöter skall ha rätt till ersättning för gjorda kostnadsutlägg, men det föreslås att inget arvode skall utgå till valberedningens ledamöter.

Beträffande punkt 16
Efter önskemål från aktieägare påbörjade styrelsen i januari i år en översyn av bolagsordningen. Efter fullgjord granskning har styrelsen beslutat föreslå ett antal ändringar. Bakgrunden är att den nu gällande bolagsordningen inte speglar de förändringar i aktiebolagsrättsliga bestämmelser som 2005 års aktiebolagslag kommit att medföra. I samband med att bolagsordningen moderniseras görs även ett antal redaktionella justeringar. Slutligen föreslår styrelsen även ett par förändringar av materiell karaktär. 

De föreslagna förändringarna föranledda av 2005 års aktiebolagslag är i huvudsak som följer: 

Paragraf 5. Lydelsen föreslås justeras så att istället för ett visst nominellt belopp per aktie anges ett lägsta och högsta antal aktier. Aktiegränserna avpassas så att den nedre gränsen utgör antalet utgivna aktier varvid aktiekapitalet följer detta.

Paragraf 7. Det föreslås att möjlighet införs att utse ett registrerat revisionsbolag till revisor.

Paragraf 9. En varsam språklig modernisering föreslås där bland annat termen ordinarie bolagsstämma utmönstras till förmån för den i nyare lagtext använda termen årsstämma.

Paragraf 10. Den nuvarande bestämmelsen att aktieägare kan rösta för sitt fulla aktieinnehav åsyftar förhållanden under 1975 års aktiebolagslag och är numera obsolet. Då paragrafen inte längre fyller någon funktion föreslås att den utmönstras i sin helhet. 

Paragraf 11 (nuvarande 11, blir 10 efter föreslagna förändringar). I linje med aktieägarnas geografiska placeringar föreslås att annonsering att kallelse har skett skall ske i Dagens Industri. Dessutom förslås att bestämmelser om biträdens rätt att närvara vid stämma införs. 

De materiella förändringar som föreslås är som följer: 

Föremålet för bolagets verksamhet (paragraf 2). Lydelsen föreslås ändras i syfte att medge att Bolaget startar ny verksamhet som kan generera ett positivt kassaflöde, till exempel fastighetsförvaltning. Vid en samlad bedömning finner styrelsen att den nu föreslagna lydelsen ger Bolaget ökade möjligheter att till gagn för aktieägarna använda befintliga tillgångar på ett mer ändamålsenligt sätt. Styrelsen anser det värt att notera att den nu föreslagna lydelsen också är väl förenlig med den verksamhet som faktiskt har bedrivits i Bolaget sedan 2001. 

Styrelsens säte (paragraf 3). Styrelsens nuvarande säte är Uppsala. Bolaget har emellertid inte längre någon operativ verksamhet i Uppsala och saknar numera anknytning till orten. Bolagets huvudkontor är placerat i Göteborg där också VD är stationerad. Styrelsen föreslår därför naturligt nog att styrelsens säte flyttas till Göteborg.

Möjlighet att omvandla A-aktier till B-aktier (paragraf 5 st 3). Styrelsen har mottagit önskemål från aktieägare om att kunna omvandla A-aktier till B-aktier. Bakgrunden är att likviditeten i A-aktien är begränsad medan handeln i B-aktien är mer livaktig, vilket gör det lättare för aktieägare som så önskar att avyttra B-aktier i marknaden. Styrelsen noterar att liknande bestämmelser införts under senare år av ett antal börsnoterade bolag. Omvandlingsmöjligheten föreslås bli helt frivillig. Som en följd av förslaget föreslås att bestämmelsen om minsta och högsta antal aktier av respektive aktieslag tas bort (paragraf 5 st 2).

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.conpharm.se senast två veckor innan årsstämman, se övriga upplysningar nedan.

Beträffande punkt 17
I enlighet med tidigare kommunicerad information att Bolaget skall bredda verksamheten - och satsa på fastigheter - föreligger ett förslag till att förvärva fastighetsbolag. Breddningen av investeringsverksamheten sker mot bakgrund av svårigheterna med Bolagets läkemedelsverksamhet. Läkemedelsverksamheten är för närvarande föremål för en strategisk översyn. I syfte att ge Bolaget en verksamhet med stabila kassaflöden föreslås därvid förvärv av fastighetsbolag. Förslaget förväntas öka Bolagets intjäningsförmåga och påverka kassaflödet positivt. För vidare information rörande punkt 17 hänvisas till separat informationsgivning. 

Styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget samt på Bolagets webbplats, www.conpharm.se senast två veckor innan årsstämman, se övriga upplysningar nedan.

Beträffande punkt 18
Styrelsen i Conpharm föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att genomföra nyemission i Bolaget enligt nedanstående villkor. Syftet är att stärka bolagets finansiella ställning till gagn för aktieägarna. 

1.    Styrelsen skall vara bemyndigad att genomföra en eller flera nyemissioner. Bemyndigandet gäller fram till 2014 års årsstämma.
2.    Bolagets aktiekapital skall genom emissionerna kunna ökas med upp till 3 385 491 kronor, motsvarande utgivning av 33 854 910 aktier, under förutsättning att antalet aktier och aktiekapitalet efter emission ryms inom de gränser som framgår av bolagsordningen.
3.    Emission skall kunna ske utan företräde för befintliga aktieägare. För fall att emissionen skall ske utan företräde för befintliga aktieägare skall rätt att teckna aktier inte tillfalla någon som före emissionen själv eller genom närstående äger mer än 1 procent av röster eller kapital i Bolaget.
4.    Aktie skall kunna ges ut i såväl serie A som serie B.

Beslutet kräver biträde av aktieägare med minst 2/3 av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna. 

Beträffande punkt 19
Styrelsen i Bolaget förslår att stämman bemyndigar styrelsen eller den styrelsen utser, att vidta de smärre förändringar i besluten ovan som kan visa sig erforderligt för registrering hos Bolagsverket.

Övrig information
Handlingar
Årsredovisningen, revisionsberättelsen, styrelsens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på Bolagets kontor med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala och på Bolagets webbplats www.conpharm.se senast två veckor innan årsstämman. Kopior på handlingar skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Därtill kommer handlingarna att finnas tillgängliga på årsstämman för de aktieägare som är anmälda till årsstämman.

Upplysningar på stämman
Aktieägare har enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor kan göra det till Bolagets kontor med adress Uppsala Science Park, 751 83 Uppsala

 

Uppsala i mars 2013
Conpharm AB (publ)
Styrelsen