Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Information inför publicering av bokslutskommuniké

26 februari 2015, 17.30 CET

Bolaget har i delårsrapport för tredje kvartalet 2014 redovisat resultatet från fastighetsförsäljningen av Malmö Julius 1 i koncernens resultaträkning. Efter samråd med Bolagets revisorer har Bolaget av försiktighetsskäl beslutat att istället redovisa resultatet direkt i balansräkningen, vilket reducerar redovisat resultat i resultaträkningen med 11 334 tkr. Resultatet återfinns istället i balansräkningen under posten Balanserade vinstmedel.

Omklassificeringen att redovisa vinst från försäljningen av fastigheten Julius 1 direkt mot balansräkningen istället för via resultaträkningen påverkar inte koncernens eget kapital, substansvärde och utdelningsbara medel.

Resultat- och balansräkningar för tredje kvartalet inkluderande omklassificeringarna kommer att publiceras inom kort i bokslutskommunike för 2014 på bolagets webbplats www.conpharm.se samt på AktieTorgets webbplats www.aktietorget.se

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Conpharm är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.