Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-mars 2023

23 maj 2023, 18.24 CEST

• Substansvärdet uppgick den 31 mars 2023 till 30,45 kr per aktie jämfört med 30,92 kr per aktie den 31 december 2022

• Koncernens nettoomsättning uppgick under första kvartalet till 1 961 tkr (1 694 tkr första kvartalet 2022)

• Rörelseresultatet för kvartalet blev 378 tkr (123). Resultat efter skatt blev 529 tkr (462). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 300 tkr (267)

• Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,18 kr (0,01 kr; motsvarande 0,16 kr efter Bolagets sammanläggning av aktier)

 

Perioden i korthet

Resultat och ställning 
Årets första kvartals intäkter uppgår till 1 986 tkr (motsvarande period föregående år 1 694 tkr).
Rörelseresultatet uppgick till 378 tkr (123). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 529 tkr (600). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 300 tkr (267). 
Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var per balansdagen 40 % (47). Soliditet per balansdagen för koncernen var 54 % (51) avseende substans, (soliditet bokförda värden 42 % (42)). 
Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.
Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas bidra till en ökad hyresnivå samt lägre driftskostnader, och som ett resultat därav med ökat fastighetsvärde. Hyresavtalen är företrädesvis fullt ut inflationsjusterade gentemot Konsumentprisindex. Den högre hyresnivån väntas kompensera för ökade räntekostnader. Per balansdagen låg genomsnittsräntan för Slottsvikens fastighetskrediter på 5,93%. Bolagets räntetålighet är hög med hänsyn till den låga belåningsgraden om 40%. Slottsviken har därmed en låg skuldsättning i förhållande till fastigheternas värde vilket ger en stabil grund för att hantera eventuella ökade räntekostnader.
Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Aktiernas substansvärde 
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 30,45 kr (1,44; motsvarande 28,80 kr samma period föregående år) vilket är något lägre än föregående kvartal. 
Bokfört eget kapital per aktie var vid den 31 mars 2023 20,68 kr (0,99; motsvarande 19,60 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 20,50 (1,06 kr; motsvarande 21,20 kr), -3,30%. Aktien handlas därmed till en rabatt mot substans om 33 % (26).

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal. Genomsnittlig återstående avtalslängd för hyresavtalen, viktat efter avtalade hyresintäkter, WAULT, är per balansdagen 2,8 år jämfört med 2,6 år föregående kvartal. Vakansgraden är noll.

Fastighetsutveckling
Slottsviken arbetar också aktivt med fastighetsutveckling. För närvarande driver Slottsviken två projekt; utveckling av radhus i bostadsrättsform i Skra Bro, Göteborg och utveckling av lägenheter och närcentrum vid Stensjön, Mölndal. 

Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via samriskbolaget Klippörn AB. Slottsvikens ägarandel av Klippörn uppgår till 60 %. Samriskbolaget finansieras genom att samtliga delägare lånar in medel pro rata efter ägarandel vilka investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Klippörns största innehav utgörs på balansdagen av Link Prop Investment med en ägarandel motsvarande 17 % varvid Klippörn utgör en av de största ägarna. Link Prop Investment äger och förvaltar 25 000 kvadratmeter i Linköping och har en belåningsgrad på 32 %.


Väsentliga händelser efter periodens utgång
Slottsviken förrättade årsstämma den 20 april. I övrigt föreligger inga väsentliga händelser efter periodens utgång att rapportera såvitt styrelsen kan bedöma.

Kommande händelser
 
Delårsrapporter 
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com 
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor. 

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum: 
Delårsrapport januari-juni: 2023-08-25
Delårsrapport januari-september: 2023-11-10
Bokslutskommuniké 2023: 2024-02-27 

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se


Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 23 maj 2023.