Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsviken vinner markanvising på Orust

15 november 2017, 17.32 CET

Slottsviken har, tillsammans med WH Bolagen Sverige AB tilldelats markanvisning för att uppföra bostäder i Henån på Orust. Detta innebär att Slottsviken återigen genom en markanvisning är involverad i att utveckla och bygga bostäder från projektstart.  

Förslaget omfattar cirka 26 lägenheter i bostadsrättsform fördelade på tre punkthus om totalt cirka 1 900 kvadratmeter. Målsättningen är att möta behovet av attraktiva lägenheter på Orust som till stor del i övrigt är bebyggt med friliggande villor.

”Att vi tillsammans med WH Bolagen Sverige AB fick markanvisning är mycket glädjande och ett resultat av ett framgångsrikt samarbete som vi har etablerat tillsammans. För Slottsviken är det dessutom ytterligare ett steg i rätt riktning gällande vår satsning på fastighetsutveckling.” säger Jakob Österberg, VD för Slottsviken.

Området som markanvisats ligger centralt i Henån och utgörs av fastigheten Henån 1:412 och del av fastigheten Henån 1:306, där båda fastigheterna är planlagda. Henån utgör, med en restid på 30 minuter till Stenungsund och 1 timma till Göteborg, ett attraktivt stadsnära läge, i linje med Slottsvikens strategi.

För det fortsatta arbetet i projektet har ett projektbolag bildats tillsammans med WH Bolagen Sverige AB där båda parter äger 50% vardera. Projektbolaget har tillsammans med Orust kommun tagit fram ett genomförandeavtal som är villkorat av Orust kommunstyrelses godkännande senast 2018-06-30, emedan beslut väntas tas 2017-11-22. Genomförandeavtalet stadgar att projektbolaget senast inom 12 månader från kommunstyrelsens beslut skall ansöka om bygglov för projektet. När lagakraftvunnet bygglov sedermera erhållits skall köpekontrakt avseende fastigheterna tecknas mellan parterna, där köpeskillingen uppgår till 4,25 MSEK. Projektbolagets skyldighet att fullborda förvärvet är villkorat av att föravtal har ingåtts för minst 75 % av antal planerade lägenheter. 

”Markanvisningen förstärker vår position i den spännande utvecklingen av Västsverige som pågår. Vi ser fram emot att i nära samarbete med WH Bolagen Sverige AB och Orust kommun vara med och utveckla projektet i Henån framöver”, säger Patricia Jerlin, Fastighets- och affärsutvecklingschef på Slottsviken.

 


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2017.