Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bokslutskommuniké 2022

27 februari 2023, 18.42 CET
  • Substansvärdet uppgick den 31 december 2022 till 30,92 kr per aktie och ökade med 19 % jämfört med 25,96 kr per aktie den 30 september 2022. 

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under fjärde kvartalet till 1 748 tkr (2 170 tkr fjärde kvartalet 2021).

  • Rörelseresultatet för kvartalet blev 322 tkr (-178). Resultat efter skatt blev 428 tkr (600). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 247 tkr (533).

  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,15 kr (0,02 kr; motsvarande 0,40 kr efter Bolagets sammanläggning av aktier).

Resultat och ställning 

För årets fjärde och sista kvartal 2022 uppgår koncernens intäkter till 1 748 tkr (motsvarande period föregående år 2 170 tkr).  

Rörelseresultatet uppgick till 322 tkr (-178). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 428 tkr (600). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 247 tkr (533). 

Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var per balansdagen 41 % (47). Soliditet per balansdagen för koncernen var 55 % (47) avseende substans, (soliditet bokförda värden 42 % (42)). 

Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.

Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas bidra till en ökad hyresnivå samt lägre driftskostnader, och som ett resultat därav med ökat fastighetsvärde. Hyresavtalen är företrädesvis fullt ut inflationsjusterade gentemot Konsumentprisindex. Den högre hyresnivån väntas kompensera för ökade räntekostnader. Genomsnittsräntan för Slottsvikens fastighetskrediter uppgick per balansdagen till 5,75 %.

Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar.

Aktiernas substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 30,92 kr (1,44; motsvarande 28,80 kr samma period föregående år) vilket är något högre än föregående kvartal. Förändringen är hänförlig till en högre aktiekurs i Bolagets intressebolag Link Prop Investment AB, samt värdeförändring i Slottsvikens fastighetsportfölj.

Bokfört eget kapital per aktie var vid den 31 december 2022 20,68 kr (0,98; motsvarande 19,60 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 18,90 (1,07 kr; motsvarande 21,40 kr), -12%. Aktien handlas därmed till en rabatt mot substans om 39 % (26).

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal. Genomsnittlig återstående avtalslängd för hyresavtalen, viktat efter avtalade hyresintäkter, WAULT, är per balansdagen 2,6 år.

Fastighetsutveckling
Slottsviken arbetar också aktivt med fastighetsutveckling. För närvarande driver Slottsviken två projekt; utveckling av radhus i bostadsrättsform i Skra Bro, Göteborg och utveckling av lägenheter och närcentrum vid Stensjön, Mölndal.

Förvaltning av överskottslikviditet
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via samriskbolaget Klippörn AB. Slottsvikens ägarandel av Klippörn uppgår till 60 %. Samriskbolaget finansieras genom att samtliga delägare lånar in medel pro rata efter ägarandel vilka investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. Klippörns största innehav utgörs på balansdagen av Link Prop Investment med en ägarandel motsvarande 17 % varvid Klippörn utgör en av de största ägarna. Link Prop Investment äger och förvaltar 25 000 kvadratmeter i Linköping.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Efter räkenskapsårets utgång har Slottsvikens sista kvarvarande vakans hyrts ut. Därtill har flertalet hyresavtal förlängts och Bolaget har därvid ingen vakans från och med den 1 april 2023. 

Kommande händelser

Delårsrapporter 

Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com 

Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Delårsrapport januari-mars: 2023-05-23
Delårsrapport januari-juni: 2023-08-25
Delårsrapport januari-september: 2023-11-10
Bokslutskommuniké 2023: 2024-02-27

Årsstämma
Bolagets årsstämma planeras att hållas 2023-04-20, kallelse kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.com

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas och att hela resultatet balanseras i ny räkning. 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se


Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 27 februari 2023.