Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Delårsrapport januari-september 2022

10 november 2022, 18.00 CET
  • Substansvärdet uppgick den 30 september 2022 till 25,96 kr per aktie och ökade med 3 % jämfört med 25,18 kr per aktie den 30 juni 2022.

  • Koncernens nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till 2 272 tkr (1 450 tkr andra kvartalet 2021, +57 %).

  • Rörelseresultatet för kvartalet blev 642 tkr (119 tkr, +439 %). Resultat efter skatt 932 tkr (453 tkr, +106 %). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 393 tkr (-104 tkr).

  • Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,44 kr (0,01 kr; motsvarande 0,15 kr efter Bolagets sammanläggning av aktier).

Resultat och ställning

För årets nio första månader uppgår Slottsvikens intäkter till 5 661 tkr, (motsvarande period föregående år 4 527 tkr). För tredje kvartalet uppgår intäkterna till  2 2724 tkr (1 450).

Rörelseresultatet fortsätter alltjämt att förbättras och uppgick till 986 tkr till och med september (-140). Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 951 tkr (684). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 1 411 tkr (20).
Fastigheternas belåningsgrad, LTV, var per balansdagen 45 % (47). Soliditet baserad på substans uppgår till 51 % (51), (soliditet bokförda värden 43 % (41)).
Värdeförändring av fastighetsportföljen redovisas inte i koncernens resultaträkning, till skillnad från de bolag som redovisar i enlighet med redovisningsstandarden IFRS.

Slottsviken fortsätter alltjämt arbetet med att investera i standardhöjande underhåll på fastigheterna vilket påverkar såväl omsättning som det redovisade resultatet positivt. Fastighetsförbättringarna bidrar till en ökad hyresnivå samt lägre driftskostnader, och som ett resultat därav med ökat fastighetsvärde.
Slottsvikens hyresavtal är företrädesvis inflationsjusterade fullt ut gentemot Konsumentprisindex. Trots ökade räntekostnader bedöms de ökade hyresintäkterna komma att till fullo kompensera för detta.
Vad gäller Bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar.

Aktiernas substansvärde
Slottsvikens syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 25,96 kr (1,44 kr; motsvarande 28,80 kr samma period föregående år), vilket är 0,78 kr högre än föregående kvartal. Förändringen är hänförlig till en lägre aktiekurs i Bolagets intressebolag Link Prop Investment AB.
Bokfört eget kapital per aktie var vid utgången av september 2022 20,68 kr (0,94 kr; motsvarande 18,80 kr). Slutkurs för Bolagets aktie av serie B uppgick per balansdagen till 17,00 kr (1,135 kr; motsvarande 22,70 kr), -25 %. Aktien handlas därmed till en rabatt mot substans om 35 % (21).

Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltningen fortlöper enligt plan och Bolaget fortsätter att investera i förädling och standardhöjande underhåll. Som en del i detta arbete ingår att omförhandla befintliga hyresavtal.

Fastighetstuveckling
Slottsviken arbetar också aktivt med fastighetsutveckling. För närvarande driver Slottsviken två projekt; utveckling av radhus i bostadsrättsform i Skra Bro, Göteborg och utveckling av lägenheter och närcentrum vid Stensjön, Mölndal.

Förvaltning av överskottslikviditet 
Slottsvikens överskottslikviditet förvaltas via samriskbolaget Klippörn AB. Slottsvikens ägarandel av Klippörn uppgår till 60 %. Samriskbolaget finansieras genom att samtliga delägare lånar in medel pro rata efter ägarandel vilka  investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag.
Klippörns största innehav utgörs på balansdagen av Link Prop Investment med en ägarandel motsvarande 17 % varvid Klippörn utgör en av de största ägarna. Link Prop Investment äger och förvaltar 25 000 kvadratmeter i Linköping.

Väsentliga händelser efter periodens utgång
Styrelsen bedömer att inga väsentliga händelser att rapportera har inträffat efter periodens utgång.

Kommande händelser
Delårsrapporter
Bolaget upprättar och publicerar ekonomiska rapporter efter varje kvartalsskifte. Rapporterna publiceras på bolagets webbplats www.slottsviken.se
samt på Spotlight Stock Markets webbplats www.spotlightstockmarket.se
Rapporterna granskas ej av bolagets revisor.

Rapporterna kommer att publiceras på följande datum:
Bokslutskommuniké 2022:    2023-02-27

Årsstämma
Bolagets årsstämma planeras att hållas 2023-04-20, kallelse kommer att publiceras i Post och Inrikes Tidningar, på Bolagets webbplats www.slottsviken.se samt på Spotlight Stock Markets webbplats ww.spotlightstockmarket.se


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se


Om Slottsviken:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 10 november 2022